Vraag van Jan Laeremans

Op de volgende provincieraad zou ik graag een mondelinge vraag willen stellen over de situatie van het oude wijnpersgebouw in Leuven.

Vorig jaar stelde gedeputeerde Dehaene dat dit dossier in beraad werd gehouden en dat het opnieuw zou worden bekeken n.a.v. het budget 2015.

Kan de deputatie mij meedelen:

1) of er middelen zijn voorzien in het budget 2015 en/of in de meerjarenplanning? Zo ja, welke?
2) welke concrete stappen er het voorbije jaar zijn gezet om een oplossing voor het oud Wijnpersgebouw te vinden? Welke dienst heeft hiertoe opdracht gekregen?