Terreinkeuze Herent

Vraag van Jan Laeremans

In aanvulling bij de mondelinge vragen van Willy Smout over het doortrekkersterrein in Herent had ik graag nog wat bijkomende informatie verkregen.

Gedeputeerde Robijns stelde in zijn antwoord “In overleg met de provincie, de gemeente en het Vlaams Gewest werden verschillende locaties voor het doortrekkersterrein grondig onderzocht op basis van ruimtelijke criteria waarbij uiteindelijk unaniem de locatie aan de Omleiding de voorkeur kreeg.”

Graag zou ik vernemen

1) welke criteria werden gehanteerd om de voorkeur te geven aan de huidige locatie en de andere plaatsen af te wijzen? Is daar een nota over beschikbaar?
2) Graag kreeg ik een oplijsting van de verschillende terreinen die werden onderzocht, met daarbij hun ruimtelijk bestemming en hun exacte locatie
3) Op welke vergadering is uiteindelijk de knoop doorgehakt en wie was daar aanwezig? Is daar een schriftelijk verslag van?

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 31.01.2013 i.v.m. doortrekkersterrein in Herent

In antwoord op uw vraag kan ik u het volgende meedelen.

In het kader van de Afbakening van het Regionaal Stedelijk gebied Leuven (opmaak GRUP) vond op 19 maart 2012 in het gemeentehuis van Herent een overleg plaats op initiatief van de Vlaamse overheid waarbij ook de gemeente en provincie aanwezig waren. Hier is geen verslag van.

Op voorstel van de gemeente werd de locatie aan de Omleiding unaniem als beste locatie voor een doortrekkersterrein aanvaard op basis van ruimtelijke criteria (o.a. overstromingsgevaar, watergevoeligheid, erosie, open ruimte behouden …).

Algemene criteria voor een doortrekkersterrein:
– De locatie sluit aan bij de woonstructuur.
– De locatie sluit aan bij de bebouwde omgeving van een stedelijk gebied.
– Vlotte bereikbaarheid voor diensten, beheer, onderhoud.
– Vlotte bereikbaarheid vanuit grote verkeerswegen.
– Behoud open ruimte.
– Leefbaarheid.

Het college van burgemeester en schepenen van Herent bevestigde de locatie aan de Omleiding voor een provinciaal doortrekkersterrein in zijn collegebesluit van 2 juli 2012.

In het kader van het afbakeningsproces werd een Plan-MER opgemaakt. De locatie aan de Omleiding werd samen met twee andere locaties (Hogebeek en Vlietstraat) meegenomen en in functie van milieuaspecten beoordeeld in de Plan-MER.

Ook hier scoort de locatie aan de Omleiding het best.

Het MER-rapport kan ingekeken worden op de website van de Vlaamse overheid: http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00150/00192 00001/index.html

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Marc Collier,
provinciegriffier