Hierbij kan u een letterlijke weergave terugvinden van de tussenkomst van gemeenteraadslid Alain Verschaeren bij de bespreking van het meerjarenplan van Tremelo. Hij fileert op deskundige wijze de verkeerde plannen van de bestuursmeerderheid. Lees en geniet;

“Geachte voorzitter en raadsleden,

 1. Graag wil ik de financiële dienst bedanken om de cijfers te verwerken in de documenten die hier voor ons liggen. Een echt huzarenwerk want de meerderheidspartijen hebben letterlijk tot de laatste dag gewacht om alles aan de financiële dienst te bezorgen. Nochtans hadden ze al twee jaar voor de verkiezingen van 2018 een akkoord over de postjes maar duidelijk nog niet over het beleid.
 • De documenten die hier voor ons liggen zijn een kluwen van cijfers en vooral van veel onduidelijkheden. Zo is er sprake van 7 strategische doelstellingen, 24 beleidsdoelstellingen, 66 actieplannen en niet minder dan 226 actie’s. Opvallend is dat er slechts 8 prioritaire doelstellingen zijn wat niet veel voorstelt. Zou dit kunnen wijzen op een gebrek aan coherente visie?

Een voorbeeld hiervan is de Kalvenne. Waarom staat er in het meerjarenplan van de gemeente wat de Kalvenne betreft 0€ bij de acties waardoor dit de indruk wekt dat er geen sporthal zal komen terwijl er in de meerjarenplanning van het AGBT een bedrag voorzien is van 5.109.000€!!! Had men niet beter alles met een budget van 0€ kunnen weglaten want bij  160 acties staat 0€ budget zodat wij er althans van uitgegaan zijn dat deze niet uitgevoerd zullen worden.  Je kan natuurlijk een  boek dubbel zo dik volschrijven met wat je allemaal wil doen maar als er telkens 0 euro achter staat is dat toch wel bedenkelijk! Blijkbaar zit dit allemaal onder de grote pot van gelijkblijvend beleid waardoor het allemaal onduidelijker wordt!

 • Voordat ik dieper inga op de plannen en de cijfers geef ik enkele belangrijke gegevens mee over onze gemeente, zoals ik ze haal uit de documentatienota. Deze zijn belangrijk voor wat volgt.

Ik som ze op:

 • De toenemende vergrijzing van onze inwoners
 • De toenemende verkavelingsdrang
 • De open ruimte die schaars wordt
 • De bevolkingsdichtheid in Tremelo is aanzienlijk hoger dan het Vlaams gemiddelde namelijk 684 inw/km2. ( pag 6/197)

Dit wijst er op dat we met de weinige groene ruimten voorzichtig moeten omspringen!

Maar dan is er weer de Kalvenne:

 • Hoeveel woningen komen er nu? Zeker is dat er 67 sociale woonentiteiten komen maar we weten allemaal dat het daar niet mee zal eindigen.
 • Blijkbaar komt de sporthal er dan toch?
 • Aanleg van buitenterreinen

Vlaams Belang heeft zich van in het begin verzet tegen de plannen die men heeft met de Kalvenne. In 2011 hebben wij 120 bezwaarschriften ingediend en enkele honderden handtekeningen overhandigd aan het toenmalig bestuur. Anders dan Groen en N-VA zijn wij altijd consequent gebleven aan ons programma. Het protest dat zij destijds hadden hebben ze laten vallen voor een schepenpostje! Ik stel nogmaals benadrukken dat Vlaams Belang niet tegen een sporthal is maar wel tegen de locatie en op voorwaarde dat er centen voor zijn. Door dit goed te keuren vrezen wij dat op langere termijn de Kalvenne helemaal zal volgebouwd worden.

Blijkbaar moeten we dus niet investeren in de schaarser wordende groene open ruimten!  Raar want de gemeente wil laten uitschijnen dat ze het groene karakter wil versterken ( zie pagina 97/197 beleidsdoelstelling BD 00008: Tremelo versterkt haar groene karakter) en heeft o.a het bomencharter ondertekent.

 • En zo zijn er nog een aantal punten die ons dwars zitten. Ik som ze op:
 1. Weinig middelen voor veiligheid van onze inwoners te verhogen

Wel camera’s tegen sluikstorten maar voor de rest geen budget te vinden voor ANPR, BIN, WIN, diefstal en drugspreventie.

Het is ook opvallend dat er een dotatie aan de BRT-zone wordt gedaan die in 2020  1.448.055,43€ bedraagt terwijl dit vanaf 2021 slechts 1.280.398,75€ bedraagt. Een daling met om en bij de 160.000€!!

Ik mag hopen dat men niet wil besparen op de veiligheid van onze inwoners?

 • Ondanks de toenemende vergrijzing is er geen budget voor een seniorenconsulent en ook niet om de vereenzaming van senioren tegen te gaan. Nochtans staat er in het persbericht dat het college heeft verspreidt dat er een seniorencoach zal worden aangesteld. Zie Actieplan AP40 waar opnieuw 0 euro staat ( pag 139/197).
 • Op vlak van verkeersveiligheid zijn de mensen niet tevreden met de staat van de fietspaden ( zie documentatienota pag 10/197). Een voorbeeld is de slechte staat van het fietspad in de Kruisstraat waar ik zelf woon. De gemeente wil daar werk van maken en dat is ok maar toch een bedenking. Men hanteert het STOP-principe en dat is ok maar er wordt wel ingezet op de “T” van trappers maar er is niets terug te vinden over de eerste letter namelijk de “S” van stappers. Voetgangers moeten voor Vlaams Belang ook aandacht krijgen!                                             

Ook staat er te lezen dat er een mobiliteitsscreening zal gebeuren terwijl dit bij mijn weten reeds gebeurt is in de vorige legislatuur.

Op 30/06/2016 keurde de gemeenteraad unaniem goed om het SAVE charter te ondertekenen en voor eind juni 2017 het charterlabel te behalen. Het is echter gebleven bij de intentie te ondertekenen . Het Charterlabel werd nooit behaald. Merkwaardig is dat hier geen budget voor voorzien is.  Opnieuw een belofte die niet gerealiseerd zal worden?

 • Het openbaar vervoer scoort slecht omdat het  beperkt is in Tremelo en Baal ( zie documentatienota pag 10/197)! Het aantal haltes zegt genoeg. Slechts 43 in Tremelo en 93 in Begijnendijk en dit terwijl Tremelo meer inwoners heeft! Als men wil dat meer mensen de bus nemen moet De Lijn een inspanning leveren en de gemeente moet daar een voortrekkersrol in spelen. Ik lees daar weinig over.                                                                            Een punt dat wij in ons verkiezingsprogramma voor 2018 hadden staan waren openbare toiletten voor zowel de buschauffers, de busreizigers  als toevallige passanten. Dat is positief en onze fractie hoopt dat dit een

prioriteit wordt. Volgens het meerjarenplan staat dit bij de prioritaire Actie 109 op pagina 8/47 alleen staat er weer geen budget bij!

 • Waarom wil men het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan herwerken? Dit is blijkbaar een prioritaire doelstelling ( zie Actieplan AP000014 op pag 5/47). Is men zinnens om rond het RUP Kavenne iets te veranderen? Schakelt men mogelijk over op plan B zoals de burgemeester tijdens de gemeenteraad van november liet verstaan. Dat plan B betreft de Emiel van der Veldestraat.
 • In verband met het klimaat spreekt men over het verlagen van de CO2-uitstoot tegen 2030 met maar liefst 40% en dit terwijl Europa streeft naar 35% en Vlaanderen maar naar 32.5%. We hebben in 2015 een klimaatplan goedgekeurd waarin staat te lezen dat de gemeente tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% zou verlagen maar uit de cijfers die ik bij de schepen van milieu begin dit jaar heb opgevraagd blijkt dat dit streefcijfers niet zal gehaald worden. Ondanks de vele goede bedoelingen moeten we vaststellen dat het verbruik van energie alleen maar zal stijgen. Iedereen heeft een gsm, pc, tv, elektrische fiets  om nog maar te zwijgen van elektrische rijden dat men wil invoeren. Trouwens hoeveel oplaadpalen gaat onze gemeente plaatsen tegen 2025? Hopelijk gaat dat sneller gaan dan de enkele die we nu hebben anders gaat er weinig gereden worden vrees ik!  Er is dus maar één manier om de uitstoot van CO2 echt te beperken en dat is het langer openhouden van de bestaande of bijbouwen van nieuwe kerncentrales. Dit zegt niet alleen onze partij maar ook veel experts waaronder professor en klimatoloog Jean-Pascale Van Ypersele  die in 2022 een nieuwe gooi wil doen naar het voorzitterschap van het IPCC ( een organisatie van de Verenigde Naties om de risico’s van klimaatveran-dering te evalueren ).

Ook in Europa is men er zich eindelijk van bewust dat zonder kern-energie de cijfers niet zullen gehaald worden.                                                                                                                          Kortom, wat ik duidelijk wil maken is dat deze beleidsploeg enig realisme aan de dag moet leggen en dat is ook één van de bemerkingen in de documentatienota die voor ons ligt. Haalbare doelstellingen voor ogen hebben is een prioriteit me dunkt.                                                        De realisatiegraad v/h vooropgestelde investeringsprogramma in Tremelo is trouwens zeer laag. Slechts 35-40% blijkt uit het meerjarenplan van gemeente en OCMW  ( pag 41/47)!!

 • Spijtig genoeg vinden we in de meerjarenplanning niets terug van een brandweervoorpost. De Hulpverleningszone Vlaams Brabant Oost dringt hier terecht al enkele jaren op aan want dit gaat over mensenlevens redden en daarom voor Vlaams belang een prioriteit!
 • Welke acties gaat Tremelo nemen om het Vlaams Karakter van onze gemeente te benadrukken (Bv: Nederlandse lessen voor anderstaligen , sensibilisatie naar middenstand toe om steeds Nederlands te praten, verbod op 2-talige deur aan deur reclame of reclame op de markt , enkel Nederlands spreken aan de ontvangstbalie van het gemeentehuis). Ik vraag dat omdat Vlaams Brabant in sneltreinvaart verfranst. Zaken die voor N-VA toch belangrijk zouden moeten zijn en waar ik weinig over terugvind.
 • We hadden ook graag gezien dat er een permanente ruimte zou komen voor het zeer waardevolle archief van Rik Wouters. Niet dus!
 1. In verband met burgerparticipatie Strategische doelstelling SD2 ( pag 66/197) is er ook weinig ambitie. Het digitaliseren van de infoborden en een overzicht maken van inspraakmethodieken voor de verschillende doelgroepen ( pag 70/197) is maar een mager beestje. Wij hadden graag dat de gemeenteraad rechtstreeks werd uitgezonden zodat de burgers het politieke gebeuren van thuis konden volgen. Een voorstel van Vlaams Belang dat we begin dit jaar hebben gedaan maar spijtig genoeg niet werd goedgekeurd!!!
 1. Tremelo wil inzitten op betaalbaar wonen in eigen streek en streeft bij grote bouwprojecten naar een minimum van 30% voor de eigen inwoners. Voor Vlaams Belang is dat veel te weinig. In verband met sociale woningen pleit het Vlaams Belang ervoor om gebruik te maken

van de honderden onbebouwde kavels in onze gemeente en er zo voor te zorgen date er een sociale mix is. Voor ons geen grote sociale woonwijken! Ook kan het niet zijn dat mensen die al jaren op een wachtlijst staan voor een sociale woning een aantal plaatsen zakken op de lijst omdat er plotseling mensen van o.a vreemde orogine voorgaan. En ja dit hebben we uit goede bron vernomen. Wij plaatsen onze inwoners op de eerste plaats!

 1. Actieplan AP34 ( pag 130/197) Tremelo heeft aandacht voor personen met een beperking. Van Actie 143 tot en met Actie 147 is er telkens o euro in het budget terug te vinden!
 1. Actieplan AP36  ( pag 134/197)  We laten onze wijken en buurten bruisen. Ook bij alle actie’s 0 euro.
 1. In verband met ondernemen in Tremelo zijn er opnieuw veel actie’s maar weinig budget voorzien. Enkel voor een winkelcadeaubon is er budget te vinden en de lokale economieraad krijgt jaarlijks 4000 euro.
 1. Op het vlak van dierenwelzijn kan enkel het zwerfkattenproject op steun rekenen. Zeer goed maar allemaal te weinig. Voor bijvoorbeeld het meldpunt dierenleed is niets van budget voorzien.
 1. Over de financiële middelen kan ik kort zijn:                                                                     A. De schuld per inwoner stijgt van 850€ in 2018 naar 1546€ in 2025.                               Een verdubbeling dus!

B. De investeringen  nemen sterk af met de tijd.

C. Sterke toename van de schuld op lange termijn van 12,0 miljoen € in 2018 tot ongeveer 23 miljoen € in 2025!

D. Fusie van gemeente/OCMW zou moeten leiden tot meer efficiëntie en kostenbesparingen. Dit is niet merkbaar in dit plan.

E. Tot slot nog het volgende: er zijn interessante opmerkingen gemaakt door de financieel directeur zoals bijvoorbeeld het realistisch en haalbaar investeringsprogramma dat men moet nastreven ( pag 41-42/47). Ik hoop dat de meerderheid hier gehoor aan geeft!

F. Bij de berekening van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing werd een index van 2,25% toegepast. Hierbij werd rekening gehouden met een verwachte toename van de bevolking in Tremelo en Baal alsook een verdere aangroei van de bouw van woningen en gebouwen. Nu weten we waarom er zoveel woningen moeten bijkomen in onze mooie gemeente. Op die manier hoopt men de nodige inkomsten te verwerven.

Bij de opsomming van de financiële risico’s  ( pag 42/47) staat letterlijk dat in de voorbije legislatuur de reserves zo goed als volledig opgebruikt zijn. Dit heeft het Vlaams Belang altijd gezegd bij vorige budget-besprekingen en het wordt hier nog eens bevestigt.     

                                                                                                                          Beste mensen de kas is dus leeg want wat stelt 42.331.25€ nog voor in 2025. De AFM is positief in 2025 maar eindigt met een saldo van + 54.473,65€ ( pag 19/47) . Zij die iets van deze cijfers begrijpen weten hoe laat het is.

Voorzitter, ik kan zo nog even verder gaan maar dan zou de avond veel te kort zijn.                                                                                                                                  Hierbij mijn slotconclusie. Dit plan, waar deze coalitie van CD&V, N-VA en Groen notabene 3 jaar heeft overgedaan, is veel te mager en mist de nodige ambitie en visie voor onze inwoners. De positieve punten uit dit beleidsplan zullen we in het verder verloop van de legislatuur zeker en vast steunen maar het globale plan dat hier voorligt is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar want in 2025 laat deze coalitie een schuld van niet minder dan 23 miljoen euro achter en een zo goed als lege gemeentekas. Niks om fier op te zijn en het is onze taak als oppositie om  onze inwoners de echte cijfers tonen. Ondanks grote verklaringen in de pers dat o.a de belastingen niet verhoogd werden heeft het er alle schijn van dat dit in de loop van deze legislatuur spijtig niet anders zal kunnen en onze inwoners dreigen hiervan de dupe te worden. Onze fractie kan dit dramatische meerjarenplan dan ook niet goedkeuren.”