Tussenkomsten gemeenteraad van donderdag 24 augustus 2017

 • Tussenkomst bij punt 4 “Principieel akkoord tot onderhandse aankoop van een perceel grond in de Neerstraat”.
  Wordt dit punt terug geagendeerd op de gemeenteraad na prijsafspraak? Wij hebben kunnen terugvinden dat het hier over landbouwgrond gaat. Kan deze grond dan aangewend worden voor de geplande rioleringswerken?
 • Tussenkomst bij punt 5 “Goedkeuring aankoop in der minne (bouwvallige) woning Tiendeschuurstraat 90″.
  Heeft deze eigenaar gedurende al die jaren verkrottingstaks betaald? (hierop kon niemand antwoorden waarna ik bijkomende vraag stel). Kan die som dan niet afgetrokken worden van de aankoopprijs?
  Bij riolerings- en wegeniswerken moeten inwoners soms gratis grondafstand doen voor openbaar nut. Als het hier de bedoeling is deze grond aan te wenden voor parkeerplaats dan begrijpen wij niet dat er nog zoveel voor betaald wordt.
 • Tussenkomst bij punt 12 “Goedkeuring agenda en bepaling van het mandaat van de afgevaardigden voor de statutaire buitengewone algemene vergadering van Haviland op 6 september 2017.
  Wat moeten wij juist verstaan onder “Toetreding politiezone en toetreding hulpverleningszone”?

Mondeling vraag (1) voor de gemeenteraad van donderdag 24 augustus 2017

Onze 1ste mondelinge vraag is naar aanleiding van een krantenartikel verschenen op 9 augustus en een uitzending op Radio 2 waarin we Schepen Van De Venne lezen en horen betreffende de jachtkaarten in Vlaanderen. Ook lezen we in de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 juli dat dit initiatief schijnbaar gedragen wordt door de meerderheid.

Het betreft het uitkleuren van privé eigendommen gelegen op Kampenhouts grondgebied uit de jachtkaarten Vlaanderen. Uit het krantenartikel begrijpen wij dat men ook van plan is de gemeentelijke eigendommen uit te kleuren.

De jachtkaarten bestaan al meerdere jaren en staan ter beschikking van elke burger. Als Schepen van milieu zal Schepen Van De Venne hier zeker van op de hoogte geweest zijn.

Heeft deze actie dan nu te maken met de stemmingmakerij die door de media verspreid wordt?

Wij hopen dat het gemeentebestuur en in het bijzonder Schepen van Rechtszaken Van De Venne hier grondig over nagedacht hebben en inschatten wat de mogelijke gevolgen voor de “uitkleurders” kunnen zijn.

Momenteel beschermt de wet landbouw- en natuurgebieden tegen mogelijke overlast en mag men overgaan tot verdelging bij schade. De particulier met zijn moestuin maar ook de gemeente geniet deze bescherming niet. Zij kunnen de zittende jager kosteloos vragen actie te ondernemen tenzij deze eigendommen niet meer tot het jachtgebied behoren. Die jager komt heus niet al schietend de tuinen in, ik hoop dat u dat tenminste weet.

In geval van uitkleuring zal de privé eigenaar en ook de gemeente bij overlast beroep moeten doen op specialisten die ze zullen moeten betalen met gemeenschapsgeld!

Kampenhout landbouwgemeente? De boeren zullen dit initiatief zeker niet toejuichen.

Wij vragen het gemeentebestuur dit punt te agenderen op de milieuraad.

 

Mondeling vraag (2) voor de gemeenteraad van donderdag 24 augustus 2017

Wij lezen dat er plannen zijn voor de inplanting van een zwembad aan Kampenhout-Sas. Hoe realistisch zijn deze plannen en dan hebben we het vooral over de financiële impact van het onderhoud.

Mondeling vraag (3) voor de gemeenteraad van donderdag 24 augustus 2017

In de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 juli 2017 lezen we onder punt 3 “Aanbevelingsnota normen politioneel onthaal van het hoger overlegcomité van de geïntegreerde politie aan de minister van Binnenlandse zaken en veiligheid” dat de lokale politie 10 jaar de tijd krijgt om te voldoen aan de veiligheidsnormen in het kader van een risicoanalyse terrorisme. 10 jaar? Dan is het volgens ons al lang te laat…