Gewezen provincieraadslid en huidig gemeenteraadslid Daniël Fonteyne levert in de landelijke gemeente Galmaarden sterkt oppositiewerk. Dicht bij de mensen, in dienst van de mensen, is hij zeer actief. Hieronder kan u enkele van zijn initiatieven terugvinden, waaronder een paar vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Helemaal onderaan het goedgekeurd agendapunt betreffende de ondertekening van het bomencharter.

Verschillende gemeenten geven hun werknemers de mogelijkheid een opleiding te volgen hoe ze correct moeten reageren in geval van brand. Snel en efficiënt handelen bij een beginnende brand kan niet alleen het patrimonium vrijwaren van materiële schade, maar vooral levens redden.


· Heeft ons gemeentepersoneel een opleiding gevolgd omtrent hoe te reageren bij brand en
accuraat een blusmiddel in te zetten? Zo neen, waarom niet?
· Zo ja, hoeveel personeelsleden hebben de afgelopen drie jaar een opleiding genoten? Wat is
de aard van die opleiding juist?
· In dat geval ook graag een overzicht opgesplitst per gemeentedienst.


Antwoord:
Recent zijn er geen werknemers van de gemeente die een praktische opleiding blusmiddelen gevolgd hebben. We nemen dit wel op in ons vormingsprogramma. Gemiddeld organiseren we een dergelijke opleiding om de 5 jaar. We wisselen daarbij theoretische en praktische opleidingen af. Het oefenen met brandblussers in een praktische opleiding is een leuke oefening, maar ook een hele
dure voor beperkte groepen. Bovendien merken we dat deze opleiding iets minder relevant is omdat bij de inoefening van de evacuatieoefeningen sterk wordt gefocust op het veilig en snel verlaten van de plek naar het centraal verzamelpunt. Dat wil niet zeggen dat we dit niet meer zullen organiseren, maar de frequentie van dit type oefening zal wel lager liggen.
In het bijzonder voorzien we de praktische opleidingen kleine blusmiddelen voor onze mensen van de werkliedenloods en voor gebouwverantwoordelijken. In 2021 zullen we, als de situatie omtrent de pandemie ons dit toestaat, zo een opleiding organiseren. Dit alles wordt steeds begeleid door de interne preventiedienst Haviland.
Dit betekent evenwel niet dat er geen aandacht gaat naar het thema brandveiligheid:
· In 2018 werd een theoretische opleiding brandpreventie gegeven ter voorbereiding van de
evacuatie van het gemeentehuis en in alle scholen.
· In 2018 werd ook een algemene veiligheidsopleiding gegeven voor de technische dienst en
daarbij kwam brandpreventie onrechtstreeks aan bod bij de risico’s bij het werken met een
onkruidbrander en orde en netheid.
· De gemeente investeert in het brandveilig houden van alle gebouwen:
o Aanwezigheid van brandmeldinstallaties in verschillende gebouwen
o Onderhoud van en investering in automatische blusmiddelen (cfr. installatie
Baljuwhuis/Willem Tell)
o Onderhoud en inspectie van elektrische installaties
· In het gemeentelijke patrimonium en de scholen is er een jaarlijkse rondgang van onze
preventieadviseur en het aspect brandpreventie wordt dan zorgvuldig benaderd.
· In de scholen vindt jaarlijks een evacuatieoefening plaats (uitgezonderd in 2020 door corona).
Raadslid Fonteyne vraagt of het aanbod van de provincie Vlaams-Brabant bekend is?
De algemeen directeur bevestigt dat de opleidingen die het PIVO aanbiedt bekend zijn. Daar hebben we ooit al op ingetekend, maar we organiseren dit liever lokaal, op de plaats waar de oefening in de praktijk het best rendeert.

Raadslid Fonteyne heeft vernomen dat het vanaf 1 januari 2021 mogelijk is om afgedankte matrassen gratis aan te bieden in recyclageparken. Dit is een rechtstreeks gevolg van de
producentenverantwoordelijkheid. De consumenten moeten hier echter voor betalen bij de aankoop van een nieuwe matras. Volgens VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is dit een goede zaak. Wel raden ze aan nog te wachten met het inleveren van de matrassen tot 1 juli 2021, dan zouden de matrassen overal gerecycleerd kunnen worden.


– Gaan de inwoners van Galmaarden ook gratis op het recyclagepark terecht kunnen om hun oude matrassen in te leveren?

Burgemeester Decat antwoordt dat de inwoners nu al op het containerpark terecht kunnen met hun matrassen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om de oude matras mee te geven aan de leverancier van een nieuwe matras. Gaat men naar het containerpark, dan wordt dit aanzien als recycleerbaar afval en valt dit onder de gratis eerste 100 kg die men kan aanbrengen. Voorlopig worden de matrassen nog niet apart ingezameld op de parken. Na de overgangsperiode van 6 maanden zal dit zeker het geval zijn. Ilva bereidt dit voor.

Raadslid Fonteyne maakt de bedenking dat dit gratis moet kunnen, net als andere materialen als AEEA. Is het wel juist dat dit onder de gratis 100kg valt?  Burgemeester Decat antwoordt dat dit principe is goedgekeurd door de OVAM. Men kan er als burger ook van afzien om 100 kg gratis aangeboden te krijgen en op dat ogenblik alle materialen die “gratis” ingezameld moeten worden ook gratis aan te brengen. Men moet daarvoor enkel een afstandsverklaring ondertekenen.

De fractie Vlaams-Belang vraagt aan de gemeenteraad van Galmaarden te beslissen tot de ondertekening van het ‘Bomencharter Vlaanderen’.

Bomen bieden bescherming tegen de gevolgen van hitte en droogte. Ze beschermen tegen winderosie en vormen een lawaaibuffer. Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Ze bevorderen de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.
Om het planten van zoveel mogelijk bijkomende bomen aan te moedigen en dat te formaliseren in concrete doelstellingen, werd het Bomencharter opgesteld. Via dat charter kunnen steden en gemeenten zich engageren om een bepaald aantal bijkomende bomen te planten op hun grondgebied. Het doel is zo veel mogelijk bijkomende bomen te bekomen in Vlaanderen tijdens de periode 2019 – 2024. Steden en gemeenten kunnen autonoom beslissen om op dit charter in te
tekenen en behouden de volledige vrijheid om concrete invulling te geven aan het aangegane
engagement. De ondertekening van dit charter zou een duidelijke stap voorwaarts zijn in het realiseren van een volwaardig groen- en natuurbeleid in onze gemeente. Daarom vraagt de Vlaams-Belangfractie aan de emeenteraad van Galmaarden te beslissen tot de ondertekening van het ‘Bomencharter Vlaanderen’.


Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1:
De gemeente Galmaarden ondertekent het ‘Bomencharter Vlaanderen’.
Artikel 2:
De gemeente Galmaarden streeft er naar om zoveel mogelijk bijkomende bomen te bekomen op het
grondgebied van de gemeente in de periode 2019-2024.
Artikel 3:
De gemeente Galmaarden vraagt advies aan de gemeentelijke milieuraad met betrekking tot de locaties voor de aanplant van de bijkomende bomen.