Aan de heer Chris Taes

voorzitter van de provincieraad van Vlaams-Brabant

Schaffen, 22 november 2016

Geachte heer Taes,

Zou u volgende interpellatie willen agenderen op de provincieraad dinsdag 6 december  2016?

Betreft : Interpellatie  Klantgerichtheid, flexibiliteit en hygiëne in de provinciale domeinen.

Toelichting :

Aan deze interpellatie  gaat  het antwoord van de deputatie dat collega Jan Laeremans kreeg op zijn schriftelijke vraag van 4 september jl. aan vooraf.

Opmerkelijk was ook het onontvankelijk verklaren van de mondelinge vragen over dit thema op de provincieraad van 11 oktober jl.. Ze zouden geen actueel karater hebben…

Daar het onze bedoeling is toekomstgericht te handelen, ook inzake het nemen van initiatieven met een budgettaire weerslag,  is een interpellatie op de vooravond van de begrotingsopmaak 2017 beslist op zijn plaats.

Bovendien zijn een aantal hygiënische maatregelen na te kijken en te uniformiseren in de huishoudelijke reglementen van al onze provinciale domeinen met zwembad.

Interpellatie

Uit het antwoord dat dhr. Laeremans bekwam op zijn schriftelijke vraag van 4 september jl. blijkt dat het provinciaal domein te Kessel-Lo (en bij extrapolatie ook de andere provinciale domeinen) bij warm zomerweer ernstige problemen heeft om de vele bezoekers op een vlotte manier het domein te laten betreden.

Meer dan twee uur aanschuiven is volgens het antwoord van de deputatie blijkbaar  een onoverkomelijke  zaak omwille van :

-een te beperkt aantal kleedhokjes
-de onmogelijkheid om meerdere kassa’s te openen wegens niet geschikte infrastructuur en een gebrek aan personeel.

Verder rekent de deputatie op “begrip van de bezoekers…” bij het urenlang aanschuiven.

Dit antwoord doet ons denken aan een vermolmde ambtenarenmentaliteit uit een vorige eeuw.

We kunnen ons niet voorstellen dat een privéfirma bij een succesvolle grote toeloop op een dergelijke, gelaten manier zou reageren.

Een ander probleem stelt zich op het hygiënisch vlak i.v.m. het al dan niet expliciet aanwezig zijn van een ondubbelzinnig verbod in de reglementen van de zwembaden van de domeinen tot het dragen van bermuda’s, zwemsjorten en boerkini’s.

In Diest gaf dit laatste al ettelijke keren aanleiding tot hevige “welles nietes” discussies met vrouwelijke allochtonen.

Vragen i.v.m klantgerichtheid en flexibiliteit :

1) Welke lessen trekt de deputatie hieruit ter voorbereiding van het hoogseizoen 2017? Of gaat men weer bij de pakken blijven zitten ?

2) Welke flexibiliteit qua personeel, aantal kassa’s en kleedhokjes mag volgend jaar worden verwacht ?

3) Zullen de bezoekers continu op de hoogte worden gebracht van de wachttijd die ze op hun plaats in de rij mogen verwachten ? Hoe gaat dit conreet worden aangepakt ?

4) Welke doelstelling hanteert  de deputatie als een aanvaardbare maximale wachttijd ?

5) Op de vorige provincieraad werd een bedrag van 40.000 € uit de begroting geschrapt ; dit geld was bedoeld om het aantal bezoekers te tellen. Welke investeringen voorziet de deputatie om aan bovenstaande problematiek het hoofd te bieden vanaf de aanvang van het seizoen  2017 ?

6) In het belang van de Vlaams-Brabantse gezinnen kijken wij alvast uit naar een constructief antwoord.

Vragen i.v.m. de hygiëne en kledij in de zwembaden .

  • Is er momenteel een expliciet,  ondubbelzinnig verbod in de reglementen van de zwembaden van de domeinen tot het dragen van bermuda’s, zwemsjorten en boerkini’s opgenomen ?
  • Mocht dit nog niet overal het geval zijn, zal dit dan tijdig worden opgenomen in de reglementen vóór de aanvang van het seizoen 2017 ?
  • Op welke wijze, en met welke gevolgen voor de overtreders, zal dit verbod worden afgedwongen ?

Hoogachtend

Willy Smout

Provincieraadslid voor Vlaams Belang