Vraag van Jan Laeremans

We kregen als raadslid een uitnodiging van de VVP binnen voor het Stakeholdersforum Arbeidszorg STATUUT ARBEIDSZORGMEDEWERKER

Donderdag 28 november 2013 van 13u tot 17u in Provinciehuis Vlaams-Brabant

Bij het debat om 15 u 30 staat een afgevaardigde van alle andere Vlaamse partijen, maar niet van het Vlaams Belang.

Mijn schriftelijke vraag hierover werd doorgespeeld naar “Arbeidszorg Vlaanderen”, omdat de uitnodigingen niet verdeeld zijn geweest namens de deputatie van Vlaams-Brabant.

Nu blijkt uit het antwoord dat ik kreeg dat:
1) de vijf provincies betrokken zijn in dit samenwerkingsverband
2) De bedoeling van het debat was “te weten te komen wat de partijen concreet willen doen aan de voorgelegde problemen, wanneer zij in de volgende legislatuur regerings-verantwoordelijkheid zouden dragen. Vandaar dat enkel de partijen zijn gevraagd die bereid lijken of waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat ze uitgenodigd zullen worden om regeringsverantwoordelijkheid te nemen, op Vlaams of op federaal niveau.”

Graag zou ik willen vernemen:
1) Wie namens de provincie zetelt in Arbeidszorg Vlaanderen
2) Of de deputatie ermee akkoord gaat dat bepaalde democratisch verkozen partijen zoals LDD en Vlaams Belang zomaar aan de kant worden geschoven op basis van een glazen bol-argument.
Zo ja, waarom?
Zo neen, wordt er dan door de deputatie gereageerd tegen deze beslissing?