Op punt 9 van de agenda van de gemeenteraad van 24 maart jl. stemde Vlaams Belang geargumenteerd tegen. Het gemeentebestuur wil namelijk een woning in de Kerkstraat te Ruisbroek huren om er asielzoekers in onder te brengen. Zij zal daarvoor een huurovereenkomst met de eigenaars afsluiten van 9 jaar voor de som van 230 €/maand.

Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw heeft de volgende bedenkingen:
– Er werd een huurprijs van 230 €/maand afgesproken. Dit is zeer eigenaardig omdat de gemiddelde huurprijzen in de streek 3 tot 4 keer zo hoog zijn. Hoge immoprijzen in het algemeen zijn trouwens de belangrijkste oorzaak van de massale uittocht van jonge Vlaamse gezinnen waarbij hun plaats razendsnel wordt ingenomen door anderstaligen.
– Over bijkomende kosten (water, verwarming, elektriciteit, verzekeringen, internet, …) die gepaard gaan met de huur van een woning wordt met geen woord gerept. Deze aanzienlijke meerkost wordt blijkbaar bewust verzwegen.
– Er zal een huurcontract worden afgesloten van 9 jaar. Dit gaat in tegen het zogenaamde “tijdelijk” karakter van de huidige asielcrisis.
– Het appartement waarvan sprake ligt in Ruisbroek, in een buurt die nu al onder vervreemdingsdruk staat en nauwelijks op een paar kilometers van Brussel. De kans bestaat dat de asielzoekers daar de anonimiteit gaan opzoeken in plaats van mogelijkheden te zoeken om te integreren.

Ten slotte vroeg Vlaams Belang via een schriftelijke vraag aan het gemeentebestuur, op 30/10 jl. wat de stand van zaken was betreffende de opvang van asielzoekers. Antwoord op 09/03 (!) van het OCMW is dat er ondertussen 17 woonplaatsen volzet zijn en dat de kost in 2015 opliep tot 147.000 €.

Conclusie: Het lakse asielbeleid van N-VA staatsecretaris voor asiel en migratie Francken zorgt ervoor dat de lokale overheden hun schaarse middelen voor de aanpak van armoede moeten besteden aan asielopvang. De Vlaams-nationale partij is van mening dat het gemeentebestuur al te slaafs de federale dictaten ondergaat en roept de raadsleden van meerderheid en oppositie dan ook op donderdag tegen het voorstel van het college te stemmen.

Eddy Longeval
Gemeenteraadslid / afdelingsvoorzitter Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw