Hieronder kan u de integrale tussenkomst in de gemeenteraad van Tremelo terugvinden van gemeenteraadslid Alain Verschaeren over het voorgestelde lokaal klimaatactieplan.

“Voorzitter, om te beginnen wil ik stellen dat het Vlaams belang ook bezorgd is over de klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen en de leefbaarheid! Toch enkele bemerkingen.

Het debat omtrent duurzame, hernieuwbare energie en kernenergie woedt in alle hevigheid. Op verschillende klimaattoppen worden door drukkingsgroepen, burgerbewegingen en ecologische partijen steeds meer onrealistische en onbetaalbare eisen op tafel gelegd om de uitstoot van broeikasgassen, de klimaatverandering en opwarming van de aarde tegen te gaan.

Eén vast gegeven in het debat is uiteraard de toenemende vraag naar energie en hoe daaraan tegemoet te komen.

In 2015 heeft Tremelo het burgemeestersconvenant getekend waartoe de gemeente zich engageerde om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen. In de cijfers die ik begin dit jaar opvroeg aan de schepen van milieu Petra Vreys was er echter van een daling geen sprake.

De opvolger is het burgemeestersconvenant 2030, een plan waarmee men de uitsoot van CO2 met 40% wil verminderen tegen 2030.

Voorzitter, ik heb het een beetje gehad met het goochelen met cijfers. Eén van de opmerkingen bij de bespreking van het meerjarenplan was de realisatiegraad die zeer laag is. Ik heb toen gezegd dat men enig realisme aan de dag moet leggen i.v.m zaken die men wil realiseren.

Als je de cijfers van 2020 niet haalt is het dan realistisch om de lat nog hoger te leggen? VB vind dit alvast van niet want wat zijn de verschillen met het vorige plan om nu plots wel de 40% te halen? Wij hebben alleszins niet direkt iets nieuws ontdekt en al zeker geen nieuwe spectaculaire acties.

Positief in de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en provincie is dat de gemeente wil inzetten op meer bos, meer groen en ruimte voor water zowel in het buitengebied als in de kernen!!! En collega’s dan kijk ik naar de Kalvenne want sinds de vorige gemeenteraad weten we van de meerderheid dat slechts een klein deel zal bebouwd worden waardoor wij ervan uit gaan dat de rest als natuurgebied behouden zal blijven? Daar is dan toch nog veel plaats om al die bomen uit het charter aan te planten.

In verband met dat bomencharter had ik graag geweten wat de inspanning van de gemeente zal zijn om de beoogde 1500 a 2000 bomen aan te planten? Nu ligt de bal in het kamp van de inwoners! Zeer gemakkelijk natuurlijk! Laten we als gemeente het goede voorbeeld geven en meer bomen planten, zorgen voor meer open ruimte en vooral de verstedelijking tegengaan!

Tot slot verwijs ik graag naar een artikel uit de krant ‘het Laatste Nieuws’ van 22 januari 2020 met de titel “Belgie krijgt CO2-uitstoot niet meer lager”. Wat staat er in dat artikel? In 2018 bedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen in Belgie 118,3 megaton CO2, een toename van 0,28% ten opzichte van 2017. Deze stijging zou o.a te wijten kunnen zijn aan een aantal kerncentrales die in 2018 hebben stilgelegen voor grote onderhoudswerken.

Voorzitter ik weet uiteraard dat de gemeenteraad niet de plaats is om het debat over kernenergie te voeren maar ik wil duidelijk maken dat het zonder kernenergie niet zal lukken om de CO2-uitstoot te doen dalen. Blijkbaar willen sommige partijen dit nog steeds niet inzien!

Landen die streefden naar een volledige kernuitstap, komen daar nu op terug. Grote stijgingen in de energiefactuur brengen immers bedrijven en gezinnen in moeilijkheden en het is mede dankzij kernenergie dat de energiefactuur voor de consument betaalbaar zal blijven.

Ondanks energiebesparingen merken we dat de behoefte aan elektriciteit sterk blijft toenemen of we dat nu graag horen of niet. Electrische fietsen en elektrische wagens zijn daar een voorbeeld van. Dit valt helaas niet op te vangen door alleen maar hernieuwbare energie.

Een slimme combinatie van alternatieve energiebronnen en kernenergie is de enige manier om aan onze energievoorziening te kunnen voldoen.

Aangezien het plan dat hier nu voorligt niet verschilt van het vorige, en we dus meer dan waarschijnlijk de beoogde cijfers niet zullen halen gaat het Vlaams Belang zich onthouden.

Ik dank u.”