Vraag van Marleen Fannes

Naar aanleiding van het in het persdossier verschenen bericht van de deput atie betreffende het indienen van een bezwaarschrift tegen de bouw van een afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas vragen wij toch graag enige duidelijkheid in dit dossier.

Ook tijdens de Kampenhoutse gemeenteraad van 10 mei werd een bezwaarschrift ter goedkeuring voorgelegd. Laatste argument in deze tekst was de strijdigheid met de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen vervat in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’ dat voorlopig werd vastgesteld door de provincieraad van 13 maart. Ditzelfde argument wordt ook door de deputatie gebruikt in het bezwaarschrift

Tijdens de provincieraad van 13 maart werd bij voorstel nr 16 “ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’ voorlopige vaststelling”, door de Vlaams-Belang fractie bij monde van Jan Laeremans aan g edeputeerde Julien Dekeyser de vraag gesteld of de geplande verbrandingsoven aan Kampenhout-Sas buiten dit gebied viel.

Gedeputeerde Julien Dekeyser antwoordde dat dit een uitbreiding is van de bestaande bedrijvenzone en dat waar de afvalverbrandingsoven zou kunnen komen een ander gebied is en bovendien industriezone moet zijn.

In dit dossier is reeds vaker onduidelijkheid en verwarring ontstaan, ook voor de bevolking. Daarom volgende vragen aan de deputatie:

1) Blijft gedeputeerde Dekeyser achter zijn uitspraak staan dat het gebied waar Recover Energy een afvalverbrandingsoven met energierecuperatie wil bouwen buiten het ‘ Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’ ligt?
2) Zo ja, hoe is dat dan te rijmen met het bezwaarschrift van de deputatie waar net het tegenovergestelde wordt beweerd?
3) Zo neen, hoe komt het dan dat zijn antwoord niet klopte?
4) Is het nu volgens de huidige plannen en voorschriften verboden of toegelaten dat Recover Energy een afvalverbrandingsoven met energierecuperatie kan bouwen op de door hen voorziene locatie?

Antwoord:

De heer Olbrechts , gedeputeerde, zegt dat de deputatie bij de vorige bouwaanvraag eveneens een bezwaarschrift indiende.

Een eerste reden is van juridische aard: de deputatie is van mening dat de bouwaanvraag bij de verkeerde instantie werd ingediend. De hoofdactiviteit is afvalverbranding. Er is geen aparte procedure voorzien om hiervoor rechtstreeks bij de Vlaamse regering een bouwaanvraag in te dienen. Bovendien is de aanvrager een privé instantie en geen publiek rechtspersoon.

In het bezwaar wordt ook nog verwezen naar vaste rechtspraak van de Raad van State waarin gesteld wordt dat de bijzaak de hoofdzaak volgt. Het dossier moest bijgevolg ingediend worden bij de gemeente Kampenhout en niet bij de Vlaamse regering.

Een tweede reden is van stedenbouwkundige aard: de inplanting houdt een serieuze schaalsprong in. Een gebouw met als hoogte 20 meter en bovendien een schoorsteen van 40 à 50 meter kan onmogelijk op een fatsoenlijke manier gebufferd worden in de omgeving.

Momenteel is er een zeker evenwicht gevonden tussen de verschillende stedenbouwkundige inplantingen die er in het gebied zijn. Dit evenwicht is echter precair. Door de oprichting van dergelijke afvalverbrandingscentrale in het gebied zal dit evenwicht ernstig verstoord worden.

Bovendien is de voorziene bufferzone ruimschoots onvoldoende. In dergelijke situatie wordt er een bufferzone voorzien van minimaal 15 meter naar de open ruimte en 25 meter naar de woningen toe. Deze bufferzones kan men echter op deze locatie niet voorzien.

De heer Dekeyser , gedeputeerde, toont het economisch knooppunt op de kaart.

Het structuurplan Vlaams-Brabant is in herziening gesteld voor de verbrandingsoven. De afvalverwerkende bedrijven die er nu zijn (Celis en Vangansewinkel) kunnen er blijven.

De strook langs de steenweg Mechelen-Leuven, die loopt over de gemeenten Kampenhout en Boortmeerbeek, worden mee opgenomen.

In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kampenhout-Sas zitten zowel het economisch knooppunt, dat afgebakend is door Vlaanderen, delen van de herziening van het structuurplan Vlaams-Brabant, waarin vermeld wordt wat er niet toegelaten is, en de strook langs de steenweg. Daar is nog voor een gedeelte woonzone in vervat, met nabestemming KMO-zone.

Door het falen van de Vlaamse overheid heeft de provincie Vlaams-Brabant het structuurplan Vlaams-Brabant in herziening gesteld. Dit is ondertussen ook goedgekeurd.

De heer Laeremans vraagt of er overal dezelfde voorschriften gelden.

De heer Dekeyser, gedeputeerde, zegt dat de voorschriften in het economisch knooppunt afwijken van deze in de andere gebieden.

De heer Laeremans merkt op dat de laatste vraag van mevrouw Fannes niet beantwoord werd.

Mevrouw Fannes herhaalt haar vraag: is het nu volgens de huidige plannen en voorschriften verboden of toegelaten dat Recover Energy een afvalverbrandingsoven met energierecuperatie kan bouwen op de door hen voorziene locatie?

De heer Dekeyser , gedeputeerde, zegt dat als de plannen goedgekeurd worden, dit onmogelijk is. Op dit moment loopt het openbaar onderzoek.