Het Vlaams Belang neemt kennis van het feit dat er door het Brussels en het Vlaams Gewest en de Voetbalbond volop vergaderd wordt over het nieuwe stadion voor Parking C. Blijkbaar wordt er een onfrisse koehandel op poten gezet, waarbij Vlaanderen goedkeuring zou geven voor de bouw van het nationale stadion in Grimbergen in ruil waarvoor Brussel de verbreding van de Ring zou aanvaarden.

Intussen stellen we vast dat de fameuze haalbaarheidsstudie inzake kostprijs en mobiliteit, die de Voetbalbond heeft laten opstellen, niet volgens de afspraken is verlopen: het gemeentebestuur van Grimbergen werd hierbij op geen enkel moment betrokken of geconsulteerd. In ieder geval is het onaanvaardbaar dat de studie nog steeds geheim wordt gehouden. Het Vlaams Belang eist de onmiddellijke publicatie ervan, zodat er met gelijke wapens kan worden gestreden. Eerstdaags zal Minister-President Peeters hierover ondervraagd worden door Joris Van Hauthem.

Voor het Vlaams Belang blijft het onmiskenbaar zo dat de bouw van een nationaal voetbalstadion op Parking C loodrecht indruist tegen de dwingende bepalingen van het Gewestelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRUP), dat voor dit gebied een gemengde functie oplegt en geen eenzijdige. De bouw van een nationaal stadion annex bijgebouwen en parkeerruimte zal er toe leiden dat heel het terrein in functie zal staan van het stadion, terwijl in het GRUP slechts 5 van de 27 hectare voorzien waren voor stadsrecreatie.

De bouw van een stadion zal daardoor nooit de toets van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en van de Raad van State doorstaan.

Ten slotte benadrukt het Vlaams Belang opnieuw dat de site van Schaarbeek Vorming een veel beter alternatief blijft voor een nationale voetbaltempel, met als grote troef dat het stadion dan vanuit het hele land per trein bereikt kan worden. Vorige week werd door de regering in ieder geval in de Senaat bevestigd dat deze locatie ten laatste tegen 2020 vrijgemaakt en gesaneerd moet zijn. Met wat goede wil kan dit zelfs vervroegd worden.

Bart Laeremans
Senator

Joris Van Hauthem
Vlaams parlementslid