Geen inspraak, geen fusie!

Dinsdag 28 maart, Gemeentehuis Galmaarden, 19.30u

De fusieplannen van de gemeentebesturen van Gooik, Galmaarden en Herne doen bij menig Pajottenlander de haren te berge rijzen. Het Vlaams Belang pleit voor maximale inspraak van de bevolking en eist een volksraadpleging.   

Dinsdag buigt de gemeenteraad van Galmaarden zich over de plannen van de gemeentebesturen van Herne, Gooik en Galmaarden om te fuseren tot één gemeente. Galmaards Vlaams Belang-gemeenteraadslid Daniel Fonteyne vreest echter dat Galmaarden wel eens bekaaid uit deze operatie kan komen en kondigt een protestactie aan. Hij verwijst daarbij onder meer naar de schuldgraad van de drie gemeenten. “In absolute cijfers ligt de geconsolideerde schuld met 9,6 miljoen euro het laagst in Galmaarden. In Gooik bedraagt die met 18 miljoen zowat het dubbele. Het kan niet de bedoeling zijn dat de inwoners van Galmaarden daar nu voor moeten opdraaien”.

De beloofde schuldverlichting van de Vlaamse overheid van 5 miljoen euro is volgens Fonteyne zeker een opsteker, “maar de totale schuld van de drie gemeenten bedraagt 40 miljoen euro”, klinkt het. “Zaligmakend is die schuldverlichting dus allerminst. Verhoudingsgewijs doet Galmaarden hier geen goede zaak aan.”   

De Vlaams Belanger heeft ook kritiek op de totale afwezigheid van inspraak van de bevolking. “Wij staan niet bij voorbaat afkerig tegenover fusies maar vinden inspraak en kwaliteitsgarantie belangrijke voorwaarden. Vrijwillige fusies tussen gemeenten moeten kunnen wanneer die een efficiënter bestuur bewerkstelligen. Maar die efficiëntie mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de diensten. En tot nader order hebben wij wat dat betreft niet de minste garantie op zak.”

Het Vlaams Belang zal daarom voor de aanvang van de gemeenteraad actie voeren voor maximale participatie en inspraak. “Wij eisen een bindende volksraadpleging, waarbij de inwoners zich duidelijk voor of tegen de fusie kunnen uitspreken. Indien er geen draagvlak is, moeten de plannen worden opgeborgen. Dat is een kwestie van democratisch fatsoen”, aldus nog Fonteyne.   

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams-Brabant

 Meer info bij Daniel Fonteyne: 0475 59 47 93