Onze fractie in Kampenhout levert inhoudelijk sterk weerwerk. Om u een beeld te geven van tussenkomsten en schriftelijke vragen geven we hieronder een “kort” overzichtje.

Tussenkomst bij punt 5 van de gemeenteraad dd. 15 september 2016 “Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (16 juni 2016)”.

• In het verslag van vorige zitting pagina 10, punt 7 “Vaststelling wijziging subsidiereglement voor Kampenhoutse jeugdverenigingen” ontbreekt het antwoord van Schepen Grauwels op mijn eerste vraag.
• Vermits mijn mondelinge vragen toen niet op voorhand werden ingediend hoefde er ook niet onmiddellijk geantwoord te worden.
Het betreft mijn eerste mondelinge vraag gesteld tijdens vorige gemeenteraad. Ik veronderstel dat het antwoord niet in het verslag kan gezet worden als er tijdens de raad zelf geen antwoord kwam. Maar wanneer mogen we dan wel een antwoord verwachten?

Mondelinge vragen gesteld tijdens de gemeenteraad dd. 15 september 2016.

• Via een inwoner werden wij op de hoogte gebracht dat er op 14 september een infoavond plaatsvond over de werken in Kampenhout-centrum en in Relst en de hieraan gekoppelde verkeerswijzigingen. Wij betreuren het dat wij als gemeenteraadsleden hiervan niet op de hoogte werden gebracht. Bij ons weten werd ook de verkeerscommissie niet uitgenodigd.
• Klopt het dat de sociale woningen aan de Trits ondanks het feit dat ze nog niet opgeleverd werden toch reeds bewoond zijn?

Tussenkomsten tijdens de gemeenteraad van 16 juni 2016

• Punt 4: Vaststelling budgetwijziging 2016/1 van de gemeente Kampenhout
Ik zou toch nog even willen terugkomen op mijn vraag gesteld tijdens de financiële commissie. Vorige gemeenteraad stemden we de principiële goedkeuring voorstel aankoop boerderij van het OCMW van Kampenhout. Omdat er in dat voorstel geen prijs vermeld stond werd er gesuggereerd dat het om een symbolische euro zou gaan. In de budgetwijziging spreekt men van € 330.000. Is hier nu al meer informatie over?

• Punt 5: Vaststelling retributie op het gebruik van de MIMOBUS
Het gemeentebestuur noemt de MIMOBUS een alternatief voor de belbus. Ik zou het geen alternatief noemen want de Belbus van de Lijn was voor iedereen.
We zeiden het al eerder maar herhalen toch nog maar eens dat wij het organiseren van dansnamiddagen, dorpsrestaurants enz.… geen taak van het gemeentebestuur vinden. Er zijn voldoende organisaties die zich hier mee kunnen bezighouden.
Senioren van 60+ zouden gebruik kunnen maken van deze MIMOBUS. In artikel 5 spreekt men gewoon van senioren. Op de gemeentelijke webstek onder de rubriek senioren staat een informatiebrochure voor de Kampenhoutse senioren. Vanaf welke leeftijd men senior is staat niet gedefinieerd maar er staat wel dat men voor een seniorenflat in Zuurhage kan inschrijven vanaf 52 jaar. Stel dat de wachtlijst leeg is dan is het in principe mogelijk dat je op je 52ste in een seniorenflat zit.
Turnen en badminton voor senioren is dan weer vanaf 55 jaar.
Kortom, er is geen uniformiteit voor wat de term senior aangaat. Zeker op de gemeentelijke webstek zou dit toch moeten.

• Punt 6: Goedkeuring huishoudelijk reglement: gebruik vervoer MIMOBUS
In artikel 1 Voorwaarden, zegt men dat het om vrijwilligers gaat die zich belangeloos inzetten. Gaat het om vrijwilligers die vergoed worden of niet? Eerder bleek al dat we 2 soorten van vrijwilligers hebben.

• Punt 7: Vaststelling wijziging subsidiereglement voor Kampenhoutse jeugdverenigingen
– Wordt de subsidie gegeven na het plaatsvinden van de activiteit?
– In artikel 14 lees ik dat een toelage voor vervoerkosten slechts toegekend wordt na voorleggen van facturen en/of vervoersbewijzen van openbaar vervoer, transportbedrijven en busmaatschappijen. Wat dan met de brandstofonkosten van vrijwilligers?
– In artikel 15 lezen we dat individuele jongeren een subsidie kunnen krijgen voor gevolgde vormingen. Over welk soort vormingen gaat het dan en wie bepaalt welke vormingen in aanmerking komen?

• Punt 10: Goedkeuring nascholingsbeleid schooljaar 2016-2017 gemeenteschool Kampenhout
We lezen: “De vernieuwingen op vlak van ICT integreren in het klasgebeuren”. Gaan de leerlingen zich een IPad moeten aanschaffen?

• Punt 11: Goedkeuring schoolwerkplan gemeenteschool Kampenhout
– De tekst vangt aan met “De gemeenteraad…” maar verder in de tekst staat dan “Overwegende dat we…”. Wie zijn die “we”?
– Graag aanpassing van onduidelijke zin: “Overwegende dat er een aantal praktische regeling in de loop van de jaren is veranderd binnen de schoolorganisatie…”

• Punt 15: Aanstelling intergemeentelijke gas-ambtenaar INTERZA
– Kan deze ambtenaar ook parkeerovertredingen uitschrijven?
– Komt dit in de gemeenteberichten?

Mondelinge vragen die het Vlaams Belang stelde tijdens de gemeenteraad van 16 juni 2016

1. – Tijdens de gemeenteraad van mei stond de “goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement van orde van de gemeenteraad” op het agenda. Wij stemden tegen één bepaald onderdeel van dit nieuwe reglement namelijk “de gebruiksvoorwaarden tablet pc”. Naar aanleiding hiervan begon ik een zoektocht naar een alternatief en kwam terecht op het extranet voor gemeenteraadsleden.
Ons bestuurslid Thierry ROM merkt hierbij op dat hij als MARK afgevaardigde reeds 2 jaar geleden vroeg naar een login/paswoord ten behoeve van de uitoefening van zijn mandaat. Met regelmaat bleef hij die vraag herhalen doch heeft dit tot op heden nog niet verkregen. Nochtans stond dit reeds in 2014 en staat het er vandaag nog steeds duidelijk op de gemeentelijke webstek onder adviesorganen “Leden van het schepencollege, commissies, adviesorganen of andere werkgroepen kunnen mits het bekomen van logingegevens toegang krijgen tot bepaalde beveiligde documenten…[log in]”

– De log in en paswoord voor alle gemeenteraadsleden is dezelfde. Wat is hier dan de beveiliging waarover bij de tablet zoveel om te doen is?

– Mogen de gemeenteraadsleden hun eigen tablet gebruiken, en zo ja, wat is het te volgen protocol?

2. Tijdens de financiële commissie heb ik aangekaart dat een bepaalde sloot vol kikkervisjes werd uitgebaggerd en gemaaid met als gevolg dat alle aanwezig leven gedood werd. De periode (25 mei) dat deze werken werden uitgevoerd is qua natuurbeleid zeer slecht gekozen. De werkmannen in kwestie zeiden me dat hun opdrachtgever de Vlaamse Gemeenschap was. Na telefonisch contact met Schepen Vandevenne werd me verteld dat het de Watering van de Barebeek was. Om het even, het tijdstip is zeer ongelukkig en natuuronvriendelijk gekozen. Tijdens de financiële commissie werd beloofd dit op het schepencollege te brengen en er de nodige aandacht aan te besteden. Groot was dus mijn verwondering toen ik de dag nadien moest vaststellen dat in diezelfde buurt alle grachten gemaaid en uitgebaggerd werden. Erger nog, diezelfde week werden in Kampenhout alle bermen gemaaid, de grondbroeders ten spijt. Is dit het natuurbeleid van het Kampenhouts bestuur of zijn er andere factoren die spelen? (bermendecreet niet < 15 juni)

3. Zondagnamiddag 5 juni nam ik deel aan een wandelbezoek Nederokkerzeels oudheid, georganiseerd door het Davidsfonds. De kapellen van List en Laar, de Spaanse Hoeve, de Sint-Stefaanskerk maakten deel uit van deze wandeltocht. Qua historie, kunst en natuurschoon, een boeiende beleving. Omdat ons patrimonium me nauw aan het hart ligt toch even volgende bedenkingen en suggesties:
– het dorpszicht rondom de kerk van Nederokkerzeel is een beschermd zicht, de kerk vanzelfsprekend en het kerkhof dus ook. Waardevolle oude graven moeten door ofwel de nog bestaande nakomelingen van de meestal adellijke families onderhouden worden. Als er geen nakomelingen zijn is het aan de gemeente om het onkruid te wieden en de graven te conserveren als beschermd goed hetgeen momenteel te wensen overlaat.
– het viel me ook op dat heel wat waardevolle panden in de typische lokale zandsteen niet geklasseerd zijn. Dat privé eigenaars hier niet om staan te springen is begrijpelijk gezien de hoge eisen die dan aan hun gesteld worden. Maar daarnaast staat dat niet geklasseerde waardevolle erfgoedstukken gewoon kunnen platgelegd worden. Wij hopen dat het Kampenhouts bestuur ook op dat vlak zijn verantwoordelijkheid neemt en ons erfgoed niet laat verloren gaan.
– en ten slotte een suggestie voor onze toeristische dienst naar aanleiding van deze tocht en mijn eerdere deelname aan de Onze-Lieve-Vrouw processie op Pinkstermaandag: het uitbouwen van een kerken- en kapellekesroute in Groot-Kampenhout, per fiets of te voet, met bijhorende kaart waarop ook de geschiedenis, de architectuur en ter welke intentie de kapel fungeert, wordt beschreven.

Tussenkomst bij punt 2 van de gemeenteraad dd. 19 mei 2016 “Goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement van orde van de gemeenteraad”.

Wij hebben heel wat vragen en bedenkingen bij de ter beschikkingstelling van tablets aan de gemeenteraadsleden en de hieraan gekoppelde gebruiksvoorwaarden en gebruiksovereenkomst die toegevoegd worden aan het huishoudelijk reglement.
• In artikel 2 van de gebruiksvoorwaarden zouden wij de term “professioneel gebruik” liever vervangen zien door “gebruik in het kader van het mandaat”. Bovendien: wie zal bepalen wat het professioneel gebruik is want in het kader van mijn mandaat moet ik alle mogelijke informatie kunnen opzoeken.
“Belast op de waarde van het voordeel” is een subjectief gegeven en er wordt geen cijfer op geplakt in de gebruiksvoorwaarden.
Bij problemen tijdens privé gebruik is men verplicht naar een door de gemeente opgelegde leverancier te gaan. Is dit wettelijk?
• In artikel 3 van de gebruiksvoorwaarden wordt een berekening weergegeven voor bepaling van het overnamebedrag. Deze formule is fout indien met “het aantal volle maanden” 12 maanden (hetgeen door de secretaris bevestigd werd) bedoeld wordt. In geval dat een raadslid een volledige legislatuur uitdoet en de tablet wil overnemen zal de gemeente moeten betalen aan het raadslid. 1/60 moet 1/72 worden om correct te zijn.
• In artikel 4 van de gebruiksvoorwaarden stelt men dat het verboden is de apparatuur te gebruiken voor “activiteiten die het imago van de gemeente schade (kan) berokkenen of de grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden”. Ook dit is weer een zeer subjectief gegeven en is niet voor iedereen hetzelfde. Dit kan niet vastgelegd worden in voorwaarden. (Raadslid Marleen Fannes somt een aantal voorbeelden op. Meerderheidsfracties vinden echter dat iedereen moet weten en begrijpen wat hiermee juist bedoeld wordt).
• In artikel 6 van de gebruiksvoorwaarden staat dat indien de ICT-verantwoordelijke software moet installeren op de tablet en hierbij privé geïnstalleerde data en software verloren gaan, het raadslid hier geen verhaal kan tegen inbrengen. Ook dit vinden wij niet kunnen.
• In artikel 12 van de gebruiksovereenkomst kan de ondergetekende een keuze aanvinken (voetnoot 2).
“Ondergetekende kiest voor²:
o een professioneel gebruik van de tablet
o een privaat gebruik van de tablet”
Zoals het daar staat kan het raadslid ook enkel het privégebruik aanvinken. Is dit zo?

Tot slot vinden wij nergens de mogelijkheid terug om als raadslid te kiezen geen tablet te nemen en de papieren versie te blijven ontvangen.
Wij begrijpen dat de gemeente wil besparen op papierverbruik maar zijn wij als gemeenteraadslid verplicht thuis draadloos netwerk te hebben, een abonnement, met een tablet te kunnen werken enz.…?
Er zijn toch nog andere mogelijkheden. We blijven alles per mail ontvangen op onze PC, drukken af hetgeen we nodig achten en de gemeente voorziet een vergoeding voor ‘de waarde van dit voordeel’.
Persoonlijk kan ik geconcentreerder lezen en aantekeningen maken op een papieren versie. Wij stemmen dus tegen dit onderdeel wijziging van het huishoudelijk reglement. Ik wens geen tablet maar moet mijn mandaat wel ten volle kunnen uitoefenen.

Tussenkomst van het Vlaams Belang bij punt 8 van de gemeenteraad dd. 19 mei 2016 “Principiële goedkeuring aankoop ‘Boerderij’ van het OCMW van Kampenhout”.

• Wij zijn zeker voor een behoud van ons patrimonium en restauratie vooraleer er nog verdere verkrotting optreedt.
Maar door dit agendapunt goed te keuren zouden we een blanco cheque geven. Nergens staat vermeld hoeveel de aankoopwaarde is. Wij gingen uit van een symbolische Euro maar dit staat nergens vermeld.
• Ook lezen wij “Overwegende dat de gemeente een ontwerper zal aanstellen …” daar waar we hierover in het volgende agendapunt 9 nog moeten stemmen. Dit is een miskenning van de functie van de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden.
• In dezelfde lijn verder gaand lezen we “Gelet op de principiële beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 17 mei 2016 …”.
Wij ontvingen de documenten op 11 mei en konden toen dus al lezen dat er een principiële beslissing werd genomen op een dag die nog moest komen. Weerom een miskenning van de gemeenteraad en de raadsleden.

Tussenkomst bij punt 11 van de gemeenteraad dd. 21 april 2016 “Goedkeuring belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen van hemel- en afvalwater, berging en buffering op privédomein en op een bijkomende huisaansluiting op de openbare riolering.

• In artikel 6 “Vrijstelling” lezen we dat wanneer de optimale afkoppeling technisch-economisch niet haalbaar is er een vrijstelling van de belasting bestaat. We vinden echter geen clausule terug dat in die gevallen de aansluiting alsnog kan verplicht worden wanneer er in de toekomst belangrijke verbouwingswerken gerealiseerd worden.

• En wat met mensen die de kost van de afkoppeling niet kunnen betalen?

Tussenkomst van het Vlaams Belang bij punt 14 van de gemeenteraad dd. 21 april 2016 “Ondertekening intentieverklaring De Groene Vallei”.

Wie houdt er nu niet van “een groene vallei”?
Met het idee op zich is dus zeker niets mis maar wel met het principe, wel met het ondertekenen van een blanco cheque want dit is het, dit geven we door de ondertekening van deze intentieverklaring van de Groene Vallei.
De zogenoemde “projectdynamiek” is gegroeid vanuit een organisatie met “niet democratisch verkozen” mensen, mensen van buiten de gemeente en is een eigen leven gaan leiden.
Het gemeentebestuur zet zichzelf, door hier op in te gaan, op korte en zeker op lange termijn, buiten spel. De dirigent zal niet het gemeentebestuur zijn.
Volgens het Vlaams Belang betekent dit project ook geen meerwaarde voor de natuur.
Wij zullen dan ook tegen stemmen.