Het Vlaams Belang stelt vast dat uit de nieuwe cijfers over de internationalisering van de Vlaamse Rand niet de juiste conclusies worden getrokken. In een aantal (deel)gemeenten gaat de ontnederlandsing nochtans zodanig snel dat het voortbestaan van de Vlaamse Gemeenschap er in het gedrang komt. In de meeste faciliteitengemeenten worden minder dan 20% van de kinderen geboren in een Nederlandstalig gezin. Maar ook in Zellik, Strombeek-Bever en Sint-Stevens-Woluwe is dit het geval. En we staan nog maar aan het begin van een regelrechte demografische vloedgolf.

Nu reeds dringt de aanhoudende inwijking vanuit Brussel de autochtone bevolking weg uit de Vlaamse gordelgemeenten. Maar voor sommige Nederlandstalige politici in Brussel gaat dit nog niet ver genoeg. Ze pleiten er openlijk voor dat de brede Vlaamse rand rond Brussel nog veel meer inwijkelingen zou gaan huisvesten via hoogbouwprojecten. Zij beseffen niet dat zij zich laten gebruiken voor een Franstalige veroveringsstrategie.

De Vlaamse regering stapt een heel stuk mee in deze verstedelijkingslogica. Uitgerekend in de gebieden die vandaag reeds het zwaarst onderhevig zijn aan verfransing en verBrusseling, willen zij de woonzones verder verdichten en verstedelijking, onder meer via het optrekken van de bouwlagen. Landbouwgebieden worden, tegen het lokale beleid in, omgezet in woonzones waar tot vijf verdiepingen hoog zal kunnen gebouwd worden. En met de bouwtoelating voor Uplace en voor 50.000 m² stadsrecreatie op parking C wordt de rode loper gelegd voor meertalige toestanden in Vlaamse gemeenten. De Vlaamse regering en N-VA-minister Muyters in het bijzonder smeren Brussel op die manier verder uit over de Vlaamse Rand. Het zogeheten “flankerend beleid” waarmee minister Bourgeois “het eigen karakter van de Vlaamse Rand wil versterken” is een lege doos. Op een aantal vlakken zullen deze maatregelen de verBrusseling van Vlaams-Brabant zelfs nog verder in de hand werken.

Omdat in steeds grotere gebieden van Halle-Vilvoorde het naakte voortbestaan van de Vlaamse Gemeenschap op het spel staat, heeft het Vlaams Belang een overlevingsplan opgesteld waarmee het tij alsnog kan gekeerd worden. De kern hiervan vormt een kordaat en krachtig woonbeleid, dat niet alleen gericht is op het aanbieden van woongelegenheid voor de autochtone bevolking, maar ook op het aantrekken van Nederlandstalige jongeren die ooit wegtrokken of die gewoon op zoek zijn naar betaalbaar wonen in Vlaams-Brabant.

Een kort overzicht van onze voorstellen:
1.De massa-immigratie keren: het open-grenzen-beleid moet stopgezet worden, ook ten aanzien van EU-burgers;
2. Stadsvlucht, illegaliteit en onleefbaarheid Brussel tegengaan: de middenklasse moet aangezet worden in Brussel te blijven; onveiligheid en verloedering moeten bestreden worden;
3. Grootschalige stadsprojecten horen thuis in de stad, niet daarbuiten: Uplace hoort als “stad in de stad” thuis in Brussel zelf. Voor Parking C moet een Vlaams strategisch project worden uitgewerkt en geen megalomaan Brussels project.

4. Ruimtelijke ordening: geen hoogbouw; maximaal inzetten op eengezinswoningen: er moet afgestapt worden van het idee om de bouwlagen in het VSGB systematisch op te trekken. Er moet een duidelijk visueel onderscheid blijven bestaan met de stad. Duurzaam aantrekken van Nederlandstaligen kan enkel via eengezinswoningen.

5. Massief woonbeleid voor Nederlandstalige gezinnen van hier en elders: op systematische basis moeten er gegroepeerde woonprojecten gerealiseerd worden via samenwerkingsverbanden tussen Vlabinvest, provincie, gemeente (buiten de Zes), huisvestingsmaatschappijen en privésector. In de faciliteitengemeenten moeten nieuwe Nederlandstalige gezinnen worden aangetrokken. In de 13 andere gemeenten van de Vlaamse Rand moeten gemeentelijke woonregies worden opgericht die de trekker worden van het lokale woonbeleid en intensief moeten samenwerken met Vlabinvest en de privésector. Het accent moet daarbij gelegd worden op de grootschalige, systematische aankoop van bestaande woningen in de oudere woonkernen binnen het VSGB, zodat hele huizenrijen in snel tempo kunnen gerenoveerd of vervangen worden. Vlabinvest moet zijn fondsen jaarlijks kunnen optrekken met minstens 25 miljoen euro.

6. Aanpassen sociaal woonbeleid: de inkomensmaxima voor kandidaat-huurders moeten met 30 tot 40% worden opgetrokken, zodat gettovorming in de sociale woonwijken wordt tegengegaan. Een deel van de nieuwe sociale woningen willen we specifiek reserveren als starterswoningen voor jonge gezinnen. Ook het systeem van het sociaal woningfonds en de doelgroepen moet herbekeken worden.

7. Duidelijke Vlaamse voorwaarden bij private verkavelingen en sociale woningen; klare afspraken met de vastgoedsector: de taalregelingen inzake private verkavelingen en groepsbouw die reeds in een aantal gemeenten van kracht zijn, moeten dringend veralgemeend worden. Inzake verhuur en verkoop van sociale woningen willen we dat gebruik wordt gemaakt van de heldere Vlabinvestcriteria in plaats van de vage Wooncode. De immobiliënmakelaars moeten aangezet om bij voorrang te verkopen of te verhuren aan inwoners van de gemeente zelf.

8. Nederlandstalige uitstraling van de gemeenten versterken: de gemeentebesturen moeten een veel strikter taalbeleid voeren t.o.v. hun eigen diensten. Ook inzake kinderopvang moeten de Vlaamse overheid en de gemeentebesturen een strikt Nederlandstalige politiek voeren. Daarnaast moeten de vakbonden en de mutualiteiten worden aangezet om hun werking te vernederlandsen. De bedrijven moeten meer gecontroleerd worden inzake de toepassing van het Septemberdecreet en hun anderstalig personeel aanzetten om taalcursussen te volgen.

9. Onderwijs: leerkrachten beter ondersteunen: in iedere gemeente van de Vlaamse Rand moeten er zo snel mogelijk taalbadklassen worden ingericht op kosten van de Vlaamse overheid, waar leerlingen met een onvoldoende kennis van het Nederlands intensief worden voorbereid op de instroom in het onderwijs, indien nodig een volledig schooljaar lang.

10. Sport: de gemeentebesturen moeten samen met de provincie kordaat optreden ten aanzien van clubs die het Nederlandstalig karakter van de streek niet eerbiedigen, onder meer via de intrekking van de subsidies en de ontzegging van toegang tot de sportinfrastructuur.

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Klik hier voor de bijlage.