Klik hier voor het pamflet in Gooik / Meise

Het Vlaams Belang blijft zich met alle kracht verzetten tegen het wetsvoorstel inzake de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV. De Vlaamse toegevingen zijn zodanig verregaand en buitensporig dat men over een regelrechte Franstalige triomftocht kan spreken. De toegeving zijn bovendien stuitend onrechtvaardig en volkomen irrationeel, zodat werkelijk alle middelen uit de kast moeten gehaald worden om deze catastrofe tegen te houden.
De belangrijkste en meest verregaande toegeving blijft voor ons de uitbreiding van de bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken, die voortaan gelijk bevoegd zullen zijn over alle 54 gemeenten van het arrondissement. In plaats van een splitsing volgens het model-Vandenberghe of het model-Laeremans krijgen we een ontdubbeling volgens het model- Maingain. Dit heeft voor gevolg dat mensen uit Halle-Vilvoorde (ook Nederlandstaligen!) zich voortaan rechtstreeks tot de Franstalige rechtbank kunnen wenden, bv omdat deze sneller functioneert ten gevolge van een hoger aantal magistraten.
Dit zal voor een verregaande juridische verfransing zorgen in Vlaams-Brabant en dreigt op termijn zelfs te zullen leiden naar het uitzwermen van talloze Franstalige advocaten naar Vlaams-Brabant (iets wat vandaag niet is toegelaten).
Zeer gevaarlijk is ook de drastische vereenvoudiging van de procedure tot taalwijziging, waardoor overal in Vlaanderen met een minimale formaliteit een taalwijziging (en verzending naar naburig anderstalig arrondissement) kan afgedwongen worden. Dit verhindert meteen dat Vlaanderen ooit echt autonoom zou kunnen worden inzake Justitie. Justitie wordt geblokkeerd op het Belgisch niveau.

Absurd en volkomen in strijd met het Nederlandstalig karakter van Halle-Vilvoorde is de detachering van Franstalige magistraten uit Brussel naar Vlaams-Brabant, die niettemin onder de hiërarchie blijven van de Brusselse procureur. Dit zal leiden tot een voorkeursbehandeling van anderstalige delinquenten en een Justitie van twee maten en twee gewichten. Ook dit is trouwens een stap achteruit ten opzichte van de situatie vandaag: op dit moment zijn het tweetalige Nederlandstaligen die dergelijke dossiers behandelen.

Totaal onaanvaardbaar is de bepaling die voorziet dat de procureur van Brussel altijd een Franstalige moet zijn en zijn adjunct een Nederlandstalige. Dit is discriminatoir en staat haaks op het tweetalig karakter van Brussel, waar Nederlandstaligen en Franstaligen op gelijke voet zouden moeten staan. Het is het zoveelste bewijs dat de Franstalige politici Brussel helemaal willen verfransen en de Nederlandstaligen definitief willen terugdringen naar een ondergeschikte positie. Hetzelfde gebeurt inzake het kiesarrondissement, waar beslist werd dat alle 15 Brusselse Kamerleden voortaan Franstalig zullen zijn. De Raad van State heeft een ernstige, objectieve verantwoording geëist voor deze nieuwe taalvereiste, maar die is er niet gekomen.

Meest in het oog springend blijft natuurlijk de schandelijke en volkomen absurde verhouding 20N/80F voor de kaders (magistraten, griffiers) van de nieuwe rechtbanken. Een verhouding die niet gebaseerd is op werkvolume maar louter op willekeur, nadat de onderhandelaars volkomen verkeerde cijfers hadden gekregen. Dit zal meteen leiden tot de onrechtmatige uitbreiding van de Franstalige kaders met minstens 25 magistraten en ongeveer 160 griffiebedienden en het uitdoven van evenveel Vlaamse functies. Dit is stuitend onrechtvaardig en zal meteen leiden tot een grote achterstand aan Vlaamse kant, waarvan alle Nederlandstalige inwoners van Brussel en Halle-Vilvoorde de dupe zullen zijn.

Dit werd reeds ten overvloede aangetoond door de Nederlandstalige magistraten en advocaten. Helaas blijven de meerderheidspartijen Oost-Indisch doof voor de zeer legitieme en onweerlegbare argumenten. En ook de argumenten van de Raad van State (die uitdrukkelijk vroeg de verhouding 20/80 objectief te verantwoorden) en zelfs deze van de Hoge Raad voor Justitie worden weggewuifd.

Men probeert de absurditeiten te verbergen achter het verhaal van de werklastmeting, maar dat is oogverblinding: het is helemaal niet zeker dat die werklastmeting er daadwerkelijk komt en dat die tijdig tot bruikbare resultaten zal leiden. De Franstaligen hebben er alle belang bij om deze te boycotten: als ze er niet tijdig komt, worden de verhoudingen immers definitief geblokkeerd op 20/80. Zo staat het letterlijk in artikel 57 van de nieuwe wet.

Die werklastmeting is trouwens totaal overbodig want de werkverhoudingen N-F zijn voor alle rechtbanken perfect gekend op basis van de binnenkomende zaken. En die verhoudingen rechtvaardigen de handhaving van de huidige wettelijke regeling dat minstens één derde van de magistraten Nederlandstalig moet zijn.

Staatssecretaris Verherstraeten loog overigens de pannen van het dak in de uitzending van Terzake van 11 juni, waarin hij verklaarde dat het aantal Nederlandstalige magistraten zou opgetrokken worden tot 27%. Ook Stefaan De Clerck loog schaamteloos toen hij op 5 juni in de commissie verklaarde dat hij geen foutieve cijfers had doorgespeeld aan de onderhandelaars.

Omdat de meest perfide houding in dit dossier werd en wordt aangenomen door kopstukken van CD&V, heeft het Vlaams Belang beslist om aan de lokale achterban van de CD&V’ers, in hun thuisbasis, helder uit te leggen wat betrokkenen momenteel aan het aanrichten zijn.

Concreet worden eerstdaags pamfletten verspreid in alle brievenbussen van Kortijk (Stefaan de Clerck), Mol (Servais Verherstraeten) Leuven (Carl Devlies en Peter Van Rompuy), Gooik (Michel Doomst) en Meise (Sonja Becq). In totaal gaat het om meer dan 100.000 pamfletten. U vindt deze pamfletten in bijlage.

Wij zijn immers van mening dat de goed-nieuws-ballonnetjes van de betrokkenen hoogdringend moeten doorprikt worden. De lokale achterban heeft recht op behoorlijke informatie en moet weten op welke wijze hun boegbeeld de discriminatie van de Nederlandstaligen tot norm verheft.

Bart Laeremans
Senator
0476/46 98 85

Barbara Pas
Volksvertegenwoordiger

Gerolf Annemans
Volksvertegenwoordiger