Vanaf 1 januari 2014 zal in alle Vlaamse gemeenten de “Beleids- en Beheerscyclus” (BBC) in werking treden. De BBC is een nieuw geïntegreerd instrument voor de gemeenten om hun beleid te plannen.

Hierbij gelden enkele nieuwe regels waarmee rekening moet gehouden worden bij de opstelling van het meerjarenplan, het budget, de boekhouding, enz… Deze nieuwe regels zullen bepalend zijn voor de manier waarop het beleid voorbereid, gebudgetteerd, uitgevoerd, opgevolgd en geëvalueerd zal worden.

In functie hiervan werd op de gemeenteraad in Diest 5 beleidsdomeinen vastgelegd. Deze zijn:

1. Algemene financiering
2. Algemene werking
3. Grondgebiedzaken
4. Burger en Welzijn
5. Cultuur en Vrije tijd

Voor deze beleidsdomeinen zijn er uiteraard ook gemeenteraadscommissies opgericht. In deze commissies worden de gemeenteraden voorbereid en het algemeen beleid besproken. Groot was de verbazing dat voor de 5 beleidsdomeinen slechts 4 gemeenteraadscommissies werden opgericht. Blijkbaar achtte het stadsbestuur het niet nodig om een commissie financiën in te richten. Burgemeester Laurys gaf als reden hiervoor dat een extra gemeenteraadscommissie veel geld kost en dat het financiële luik wordt ondergebracht bij de commissie “Algemene werking”.

Vlaams Belang vindt het teleurstellend dat er net als vorig legislatuur geen commissie “Financiën en begroting” wordt opgericht. Nu wordt het financiële luik stilletjes weggemoffeld bij de algemene werking. Nochtans zou de oprichting van deze commissie alle partijen de kans bieden om de begroting beter en vooral grondiger te behandelen. Bovendien kan in zo’n gemeenteraadscommissie bepaalde begrotingsposten worden bijgestuurd tijdens de bespreking. Het argument dat zo’n extra commissie veel geld kost vinden wij maar zwak. Deze commissie hoeft hooguit 2 maal per jaar samen te komen en dat is bij de opmaak van de begroting en een jaarlijkse begrotingscontrole.

Wij zijn trouwens van mening dat ieder stadsbestuur op een eerlijke en open manier duidelijkheid moet verschaffen over de financiële toestand van haar stad, dus ook in Diest. Daar hebben niet alleen alle partijen maar ook al onze inwoners recht op. Door deze beslissing wekt het stadsbestuur de indruk dat het dingen wil verzwijgen of wegmoffelen.

Vlaams Belang blijft dus onverminderd pleiten voor de oprichting van deze gemeenteraadscommissie!