In de juridische procedureslag tegen de vestiging van een megamoskee en Koranschool in Essenbeek, bij Halle heeft het Vlaams Belang een opmerkelijke zege geboekt. In een nieuw arrest vernietigt De Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor de moskee Arrahman langs de Nijvelsesteenweg. Het arrest is opmerkelijk omdat het diametraal ingaat tegen het besluit van het Halse schepencollege (Vooruit, Groen, CD&V) en de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant (N-VA, CD&V, Open VLD), die eerder het licht op groen hadden gezet.

Het dossier sleept intussen al aan van in 2016. Toen diende de moskeebeheerders een aanvraag in tot uitbreiding van hun huidig gebedshuis bovenaan Sint-Rochus. Na fel protest en een resem bezwaarschiften van het Vlaams Belang besloten ze echter om de vergunningsaanvraag in te trekken.

In maart 2020 diende de voorzitter van de moskeegemeenschap, Moustapha Akkouh echter een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning in. Ditmaal voor het verbouwen van de oude loods achter de voormalige Lidl langs de Nijvelsesteenweg. Doel: het inplanten van een grote moskee voor zo’n 200 personen, een Koranschool, een conciërgewoning en een islamitische bibliotheek. Ondanks de beroepsprocedure die het Vlaams Belang aanhangig maakte, gaf zowel het schepencollege als de provincie toelating voor het project. 

Een laatste strohalm voor de Vlaams-nationale partij was een dure en technische vernietigingsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. En die heeft nu zijn oordeel klaar in een nieuw arrest, waarbij de argumentatie van het Vlaams Belang grotendeels wordt gevolgd. Zo stelt het administratief rechtscollege dat men vanuit het stadsbestuur en de provincie “ten onrechte is meegegaan in de motieven van de aanvrager zonder kritisch onderzoek van de deugdelijkheid ervan.” Ook de argumentatie dat de meeste bezoekers met het openbaar vervoer zouden komen en de buurt dus geen mobiliteitsoverlast zal ondervinden, wordt door de Raad als niet onderbouwd beschouwd. Volgens Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans die het dossier al van bij aanvang opvolgt is het alvast “hoopgevend dat het rechtscollege zich uiterst negatief uitspreekt over de inpasbaarheid van een dergelijke grote moskee in een residentiële wijk.”

Einde in zicht? 

Is de juridische mallemolen hiermee nu tot een finaal punt gekomen. Helaas niet. Aangezien de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning hoofdzakelijk heeft vernietigd omwille van motiveringsgebreken bestaat de kans dat de provinciale deputatie de vergunning alsnog toekent met een uitgebreidere motivering. Volgens Hals gemeenteraadslid Andre Gorgon staan de sterren echter gunstiger voor de tegenstanders van het project dan voor de voorstanders. “De motiveringen van de Raad over de mobiliteitsoverlast ter plaatse en de geluidshinder maken het quasi onmogelijk om alsnog over te gaan tot het verlenen van de vergunning. Het is duidelijk dat een dergelijke megamoskee geen plaats heeft in een woonwijk.”

Toch blijft de islamkritische partij uiterst beducht. Klaas Slootmans: “Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat dit een politiek dossier is dan wel een juridisch. Het feit dat de provinciale deputatie van N-VA, CD&V en VLD met belastinggeld een advocatenbureau inzet bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de vergunning koste wat het kost toe te kunnen kennen, geeft aan dat er politieke motieven spelen. Normaal is het immers de vergunningsaanvrager – in deze de beheerders van vzw Arrahman – die zich hierover ontfermt en dit bekostigt en niet de vergunningverlenende overheid. 

Wat gebeurt er nu? De provincie moet nu binnen een termijn van drie maanden een nieuwe vergunningsbeslissing nemen, waarbij rekening wordt gehouden met de opmerkingen van het administratief rechtscollege. Indien dat besluit positief zou zijn voor de bouw van de moskee, kan er opnieuw in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een piste die het Vlaams Belang nu al aangeeft te zullen bewandelen indien nodig.