Vraag van Jan Laeremans aan de gouverneur

De afgelopen zomermaanden was er veel commotie rond het afschakelplan voor elektriciteit. Bovendien is dat nog bijgestuurd omdat men in Walloni├ź vond dat het globaal genomen benadeeld was. Wij konden uiteindelijk tot in de kranten lezen welke gemeenten en zelfs welke straten in aanmerking kwamen voor afschakeling.Graag zou ik hierover de volgende vragen willen stellen

1) Hebben onze gemeenten alles moeten aanvaarden zoals dat van hogerhand werd opgelegd, of hebben zij correcties kunnen aanbrengen?
2) Zijn er door dit scenario geen grotere bedrijven in landelijke gemeenten die ernstige schade kunnen oplopen? Wie betaalt in dat geval de kosten?
3) Wordt er aan al wie het vraagt advies verstrekt, ook over mogelijke alternatieven met stroomgeneratoren?
4) Is er geen risico dat het uitschakelen van verschillende zones tot gevolg kan hebben dat bij het heropstarten een grotere panne kan ontstaan?
5) Wie moet de bevolking uiteindelijk informeren over een nakende uitval, op welke manier zal dat gebeuren en wie draagt de kosten daarvoor?
6) Is Vlaams-Brabant mee de dupe geweest van de correcties die de Waalse regering verkregen heeft?

De heer De Witte, provinciegouverneur , antwoordt op beide mondelinge vragen en licht toe dat het afschakelplan een noodplan is om te voorkomen dat een black-out zou ontstaan. Hij benadrukt dat er aan de Federale regering duidelijk werd gemaakt alle mogelijke maatregelen te treffen opdat dit afschakelplan niet nodig is. De kaarten die oorspronkelijk werden gepubliceerd waren niet correct. Hij zegt dat in de media verschillende versies zijn verschenen die bijgevolg niet accuraat konden zijn. Het officieel plan is nu wel bekend. Hij zegt dat de laattijdige wijzigingen van het afschakelplan die de Waalse regering heeft verkregen, geen nadelig effect heeft gehad op Vlaams-Brabant. De afschakelingsschijven zijn bekend. Indien een stroomtekort zich zou voordoen, zullen de gemeentes in schijf zes het eerst worden afgeschakeld.

Hij begrijpt de bezorgdheid van de bedrijven wanneer een dergelijk afschakelingsplan in werking zou treden maar wijst op de voorzieningen die deze bedrijven sowieso zelf zouden moeten treffen om een eventuele gewone stroompanne, los van het afschakelplan, te overbruggen. Zo dienen bijvoorbeeld ziekenhuizen, rusthuizen of Belgocontrol technisch gewapend te zijn tegen een gewone stroompanne door te voorzien in noodgeneratoren.

Hij vult aan dat een dergelijk afschakelplan pas in werking zal treden bij een dreigend elektriciteitstekort. Dit zou bijvoorbeeld kunnen bij extreem koud weer. De mogelijke afschakeling zal gebeuren in samenspraak met de Federale regering, de Gewestregering en Elia, beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. Hij zegt dat er vanuit de Federale regering aan een grote informatiecampagne wordt gesleuteld waarbij alle betrokken actoren zullen worden geïnformeerd over de mogelijke impact van een afschakeling. Hij deelt mee dat er de afgelopen weken overlegmomenten hebben plaatsgevonden met de verschillende noodplanambtenaren van alle gemeenten die zich in een afschakelingsschijf bevinden. Tijdens deze overlegmomenten werd concreet bekeken welke bedrijven er zich in welke gemeenten of sectoren bevinden. Daarnaast is er op 17 oktober 2014 eveneens een overleg gepland met alle betrokken burgemeesters.

Hij zegt dat er getracht wordt te anticiperen. Er worden afspraken gemaakt met de gemeentes om vragen rond het afschakelplan of de gevolgen ervan zo veel mogelijk op te vangen. Hij zegt dat het niet bekend is of er zich problemen zullen voordoen wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld maar dat de distributienetbeheerder wel verantwoordelijk is om de inschakeling geleidelijk aan te doen.

De heer Laeremans vraagt of de gemeentes nog correcties hebben kunnen aanbrengen aan het afschakelplan.

De heer De Witte, provinciegouverneur , zegt dat er voor Vlaams-Brabant geen wijzigingen meer gebeurden en dat de bepaling van de afschakelschijven steunt op een KB van 2005. Het doel is om 500 megawatt te kunnen afschakelen. Hij legt uit dat, om deze 500 megawatt te kunnen bereiken, er voor het hele land werd bekeken hoe men op de beste manier deze afschakeling kan inrichten. Er werd evenwel een marge voorzien waarbij 10% opnieuw kan ingeschakeld worden op kritieke punten. Met de gemeentes wordt overlegd waar de meest kritieke punten zich bevinden.

De heer Laeremans stelt zich ook vragen bij de verkeersveiligheid bij het afschakelen van het elektriciteitsnet.

De heer De Witte, provinciegouverneur , antwoordt dat het noodplan ook hier rekening mee zal houden. Dit punt wordt verder opgenomen met de betrokken gemeentes en het agentschap voor Wegen en Verkeer. Daarnaast wordt er, bij een mogelijke afschakeling, ook voorzien in politionele versterking daar waar nodig. Dit wordt situatie per situatie bekeken.