Vraag van Jan Laeremans

In de notulen van 28/11/2013 lees ik dat de deputatie besliste om bij te dragen voor de aanmaak van de interactieve website naar aanleiding van de Europese Parlementsverkiezingen in 2014 (4.986 euro). Graag zou ik vernemen wat daarvoor de motivatie is en waarom de provincies daarvoor geld moeten vrijmaken?

Antwoord

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 07.01.2014 i.v.m. de bijdrage voor de aanmaak van de interactieve website n.a.v. de Europese parlementsverkiezingen in 2014

Naar aanleiding van de Europese Parlementsverkiezingen op 25.05.2014 werken de Vlaamse Europa Direct-centra een communicatiecampagne uit voor de leeftijdsgroep van 18-jarigen. Een interactieve website biedt hen enerzijds nuttige informatie over o.a. de werking van de EU-instellingen, de wetgevingsprocedure, stemrecht versus stemplicht, en belangrijke EU-verwezenlijkingen. Anderzijds biedt hij interactieve toepassingen, zoals een online forum, een virtueel bezoek aan het Europees Parlement, een test, een wedstrijdformule.

In het kader van het jaarlijkse Europa Direct-werkprogramma neemt de provincie Vlaams-Brabant deel aan dit gezamenlijk initiatief van de vijf Vlaamse ED’s. De provincie Limburg heeft, volgens afspraak, de administratieve afhandeling op zich genomen. De beslissing tot gunning van de opdracht werd onderworpen aan de afzonderlijke goedkeuring van de vijf Vlaamse provinciebesturen. De provincie Limburg staat tevens in voor de leiding en het toezicht over de uitvoering van de opdracht. De kosten worden evenredig verdeeld over de vijf Vlaamse provincies. Het bedrag wordt gedeclareerd bij de Europese Commissie en bij de FOD Buitenlandse Zaken.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Marc Collier,
provinciegriffier