In de laatste editie van de Vlaamse Brabander (februari 2012) staat er een katern van zomaar eventjes zes bladzijden reclame voor de zes gedeputeerden waarin zij kunnen uitpakken met hun realisaties en hun verdere plannen mogen ontvouwen.

Zoiets past in een verkiezingsfolder, maar niet in een officiële overheidspublicatie. Hier wordt gewoon de vloer aangeveegd met de omzendbrief van minister Bourgeois, die nochtans al in november werd bezorgd aan alle gemeenten en provincies. Ik haal er drie citaten uit:

“Daarnaast verzoek ik de lokale en provinciale overheden met aandrang om inzake het gebruik van de gemeentelijke en provinciale informatiebladen of andere publicaties uitgaande van het bestuur, de nodige kiesheid aan de dag te leggen.”

“Een verstandig bestuur legt zichzelf ter zake uit eigen beweging strenge regels op.”

“In ieder geval is het niet mogelijk dat de leden van het college of de deputatie in het jaar van de verkiezingen, en zelfs daar buiten, gebruik makend van de informatiekanalen op een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje plaatsen. Dat lijkt mij geen onafhankelijke redactionele bijdrage. Bij officiële overheidsinformatie moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd.”

De 6 reclamepagina’s in de Vlaamse Brabander zondigen uitdrukkelijk tegen deze regels, maar dat was ongetwijfeld de bedoeling.

Ik kom tot mijn vragen:

1) Wanneer is de omzendbrief van de minister besproken op de deputatie en welke gevolgen heeft men eraan gegeven?
2) Wat is de kostprijs voor deze zes bladzijden (dus 6/16 van het totale nummer) qua druk en qua verspreiding?
3) Zijn hiervoor al facturen opgemaakt ten laste van de meerderheidspartijen en zo neen, waarom niet?
4) Wanneer mogen de oppositiepartijen hun teksten inleveren voor het volgende nummer?

Antwoord van gedeputeerde Olbrechts

1) op 22/12
Afspraken i.v.m. de sperperiode vanaf 14 juli: vanaf dan geen gedeputeerden meer in de TV-uitzendingen en in de gedrukte publicaties
2) Drukkost is zo’n 35000 euro, dus 13125 voor die 6 bladzijden; de bedelingskost zou 18600 zijn.
3) Deze kost is ten laste van de informatiedienst, zoals afgesproken
4) Dat is niet voorzien

Conclusie: we zullen hiertegen klacht indienen bij minister Bourgeois

Hieronder het woordelijk verslag

Provincieraad 14 februari 2012

Antwoord van gedeputeerde Jean Pol Olbrechts op de mondelinge vragen van de heer Laeremans met betrekking tot de Vlaamse Brabander editie februari 2012.

De heer Olbrechts, gedeputeerde:

Voorzitter collega’s, provincieraadsleden, het is zo dat de omzendbrief van de minister besproken is geweest op de deputatie van 22 december. Er zijn dus afspraken gemaakt in het kader van deze omzendbrief. Het is zo dat wij afspraken hebben gemaakt ivm met de sperperiode die dus aanvangt op 14 juli.

Er is gezegd dat de uitzendingen op de regionale zenders ROB-tv en Ring-tv, dat wat betreft de uitzendingen die gepland zijn tussen 17 juli en 14 oktober, de gedeputeerden daar niet meer zullen in verschijnen of aan het woord komen.

Wat de Vlaamse Brabander betreft is het zo dat wij ook afgesproken hebben dat vanaf 14 juli, vanaf dat moment dat daar ook de rubriek niet meer zal in voorkomen van één of ander project waar dat dan een gedeputeerde extra uitleg kan over geven.

Voor de rest zijn er nog afspraken gemaakt in verband met de doelgerichte klassieke kanalen, voornamelijk tijdschriften en dat daar ook vanaf 14 juli geen voorwoord meer zou gebracht worden door de gedeputeerden die bevoegd zijn voor dat onderwerp. Dat gaat over een aantal tijdschriften zoals: Slim Mobiel van mobiliteit, Slim van onderwijs, Sport, Slimme Streken en Milieukrant.

Die afspraken hebben wij gemaakt in de geest zoals we dat ook in 2006 gedaan hebben en dat jaarlijkse terugkerende campagnes wel kunnen verdergezet worden zoals dat in het verleden ook al altijd het geval is geweest.

Wat de kostprijs betreft is het zo dat die 6 bladzijden als je ervan uitgaat dat de productie en de druk 35.000 euro is inclusief BTW, dat je dan aan een 13.000 en enkele euro’s komt voor die 6/16. De facturen die worden ten laste genomen van het budget van de informatiedienst omdat het dus ook een uitvoering is van het beleid dienaangaande door de provincie.

Wat het concept betreft van de Vlaamse Brabander is het een concept dat voorgesteld geweest is naar aanleiding van de gunning die gebeurd is op basis van bestek voor het uitgeven van de Vlaamse Brabander. Er is een bepaald concept voorgesteld door diegene die dat gehaald heeft in die gunning. In dat concept is het duidelijk de bedoeling van informatie te geven aan de inwoners van Vlaams-Brabant over het beslist beleid. Als men dus over het beslist beleid wenst te communiceren dan is er volgens dat bladconcept of dat tijdschriftconcept dat door de winnaar van de overheidsopdracht naar voor is gebracht geen plaats voorzien voor berichtgeving vanuit de oppositie.

De heer Laeremans:

Dus als ik het goed begrepen heb, waar de minister zegt het jaar voor de verkiezingen of het jaar van de verkiezingen, zelfs nog daarbuiten, dat de deputatie dat dus eigenmachtig beperkt tot de sperperiode.

Omdat dat natuurlijk ook verregaande gevolgen heeft als men zich op het glad ijs zou begeven van ook nog eventueel in zo een publicatie te verschijnen dan zou men natuurlijk wel grote risico lopen. Dus begrijp ik het goed dat men dat dus op die manier eigenmachtig verengt tot de sperperiode?

De heer Olbrechts, gedeputeerde:

Neen, niet eigenmachtig. Het zijn acties die voorzien zijn gedurende verschillende jaren die dus uitgevoerd worden en men kan dan zelfs in de sperperiode zich de vraag stellen of dat je niet mag verdergaan met acties die men al jaren doet. Dus die beperking hebben we ons opgelegd tijdens de sperperiode want als u een tijdschrift uitgeeft als partij dan kan u dat tijdschrift ook nog uitgeven tijdens de sperperiode zonder dat dat in aanmerking komt bijvoorbeeld voor uw verkiezingsuitgaven. Dus in die zin is dat de geest die wij gevolgd hebben.