Vraag van Jan Laeremans

Onlangs kreeg ik opnieuw melding van mensen die niet afwisten van het provinciale subsidiereglement i.v.m. de aanpassingspremies. Hun aannemer heeft hen daarvan ook niet op de hoogte gebracht.
Ik weet wel dat de provincie via allerlei kanalen de burgers probeert te informeren, maar ik stel vast dat een hoop mensen dat toch niet weten op het moment dat ze eigenlijk in aanmerking zouden kunnen komen, en dat is toch wel jammer.

Vandaar mijn vragen:
1) Heeft de provincie ooit al eens een enquête gehouden bij de erkende aannemers en bedrijven die dit soort werken uitvoeren? Zo neen, waarom niet?
Zo ja, wat waren de resultaten?
2) Op welke manier tracht de provincie die beroepsgroepen te bereiken om de subsidiereglementen beter bekend te maken?

Antwoord:

Betreft : uw vraag van 13.02.2013 i.v.m. het provinciaal subsidiereglement i.v.m. aanpassingspremies .

Het valt te betreuren dat er toch nog mensen zijn die niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid provinciale premies woningaanpassing aan te vragen. Nochtans zette de provincie de voorbije jaren sterk in op premies woningaanpassing en de bekendmaking hiervan:

1) Met de bekendheid aanpassingspremies op zich is er blijkbaar niets mis. Velen vinden wél de weg of worden daarbij geholpen:
– 779 aanvragen in 2012
– De doelstelling voorgaande legislatuur 300 premies/jaar werd hierdoor reeds sterk doorbroken.
– In totaal 2.246 ouderen en personen met een handicap kregen voorgaande legislatuur een provinciale aanpassingspremie.

2) Voor informatie en woonadvies werkt de provincie samen met:
– Wooninfopunten in het kader van (inter)gemeentelijke samenwerking (IGS-projecten Lokaal Woonbeleid) zijn in 46 gemeenten lokaal actief naast bestaande gemeentelijke huisvestingsdiensten, OCMW en Woonwinkels…
– Regionale dienstenCentra (RDC / mutualiteiten) verstrekken woonadvies. De RDC hebben dat als opdracht in het kader van het Woonzorgdecreet en worden daarvoor door Vlaanderen gesubsidieerd.
– Bijkomende inspanningen worden door dienst wonen geleverd zoals: aanvullende infostanden, beurzen, infodagen aanpasbaar wonen 2012 bv. in Steenokkerzeel (8/03), Bever (6/09) en Asse (11/10).
– Aanvullend organiseerde dienst wonen in 2012 voor beide arrondissementen grote publieksmomenten: Wooninfobeurs Leuven 15/04 en Wemmel 6/05
– De dienst wonen werkt mee aan de Vlaamse Premiezoeker waar elke particulier zelf kan natrekken op welke tegemoetkomingen hij/zij recht heeft.
– De Provinciale Huisvestingsgids is een werkmap voor doorverwijzers die op ca. 400 ex. in Vlaams-Brabant verspreid wordt. De gegevens kunnen ook voor de burger op de provinciale website geraadpleegd worden.

Aannemers worden door de dienst wonen niet systematisch benaderd. Het gebeurt wel dat zij informatie opvragen bij dienst wonen of meenemen op beurzen waar dienst wonen een stand verzorgt. Een systematische campagne naar aannemers zou delicaat kunnen zijn omdat de provincie zich dan op het domein van commerciële bedrijven richt. In het kader van het Steunpunt Duurzaam Bouwen (dienst Leefmilieu) is er wel een algemeen aanbod naar professionelen.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Marc Collier,
provinciegriffier