Vraag van Jan Laeremans

N.a.v. het antwoord van de deputatie op mijn mondelinge vragen gisteren (Oud-Wijnpersgebouw) zou ik graag wat meer informatie verkrijgen.

1) Wordt er leegstandbelasting betaald op dit gebouw? Zo ja, hoeveel bedraagt die? Zo neen, waarom niet?
2) Hoeveel werd er in 2012 uitgegeven aan de instandhoudingswerken aan dit gebouw?
3) Op welke basis werden deze werken uitgevoerd? Welk rapport was er hiervoor opgemaakt? Kan ik daarvan een kopie krijgen?
4) Zijn er in de loop van de voorbije 11 jaar vragen gekomen van andere instanties (bv. de stad Leuven, buurtbewoners…) om iets te doen met dit gebouw? Zo ja, kan ik die brieven inkijken?

Jan Laeremans
Fractievoorzitter

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 30.04.2014 i.v.m. situatie van het oude Wijnpers gebouw te Leuven

1) Er wordt geen leegstandsbelasting betaald omdat het gebouw niet is opgenomen in het leegstandsregister.
2) Er werden in juni 2012 dringende herstellingswerken aan het dak uitgevoerd voor een totaalbedrag van 2.151,05 euro, btw inbegrepen.
3) Deze werken werden uitgevoerd op basis van een inspectierapport door Monumentenwacht Vlaams-Brabant van een inspectie in augustus 2011 (zie bijlage).
4) Er zijn de voorbije jaren noch bij dienst cultuur, noch bij de dienst gebouwen vragen van andere instanties gekomen met betrekking tot dit gebouw.