2 op 3 mensen die zich in Beersel vestigen komen uit Brussel

1 op 3 inwoners in Beersel heeft intussen een niet-Belgische herkomst

In geen enkele regio stijgt de bevolking zo snel dan in de Vlaamse Rand. Op 10 jaar tijd steeg het aantal inwoners er met bijna 10 procent. Ook Beersel ontsnapt niet aan deze expansieve bevolkingsgroei. Op 10 jaar tijd zag de Zennegemeente zijn inwonersaantal aangroeien met niet minder dan 1.585 inwoners , waardoor de teller afgelopen jaar op 25.991 inwoners kwam te staan. En dat is volgens Vlaams parlementslid en lokaal gemeenteraadslid Klaas Slootmans een onhoudbare evolutie: “We moeten voorkomen dat onze dorpen spiegelbeelden worden van Molenbeek of Schaarbeek.”

Voornaamste oorzaak voor de bevolkingsgroei blijven de bevolkingsstromen uit Brussel. “2 op de 3 mensen die in Beersel komen wonen, zijn afkomstig uit het Brussels Gewest”, aldus de Vlaams Belanger, die hierover cijfers opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken, Verlinden (CD&V). Dat vertaalt zich ook in een verdere ontnederlandsing van de gemeente. “2 op de 3 kinderen die vandaag geboren worden in Beersel groeien op in een anderstalig gezin, wat dan weer repercussies heeft op onze scholen. In onze basisscholen spreekt zowat de helft van de leerlingen een vreemde thuistaal. In gemeenteschool Blokbos Lot gaat het zelfs om meer dan 60 procent, met alle gevolgen van dien voor het onderwijsniveau”. Eenzelfde beeld bij de inwoners van vreemde herkomst. “1 op 3 inwoners in Beersel heeft intussen een buitenlandse herkomst, waarvan de helft een niet-Europese. In deelgemeente Lot is dat zelfs de helft en bij de 0-24-jarigen k limt dat naar 62 procent” becijferde Slootmans.     

Volgens de Vlaams Belang-politicus is de aangekondigde bouwstop voor nieuwe verkavelingen een stap in de goede richting om de forse Brusselse instroom wat af te remmen, “maar indien we ervoor willen zorgen dat Beersel geen spiegelbeeld wordt van de grootstad is er nood aan veel meer ambitie.” De Vlaams Belanger pleitte daarom afgelopen week in het Vlaams Parlement bij minister voor Vlaamse Rand Weyts (N-VA) voor bijkomende maatregelen. Zo wil Slootmans dat Vlabinvest – het agentschap dat betaalbare woningen aanbiedt voor mensen uit de streek met een klein tot middelgroot inkomen – wezenlijk versterkt wordt. “Er is nood aan een kordaat en krachtig woonbeleid dat gericht is op het aanbieden van woongelegenheid voor de eigen mensen, die nu vaak vluchten voor de exuberante vastgoedprijzen. De Vlaamse overheid, de provincie en de gemeentebesturen moeten de immobiliënmakelaars aanzetten om bij voorrang te verkopen of te verhuren aan inwoners van de gemeente zelf.

Fundamenteler vindt de Vlaams Belanger dat de immigratiekraan, die volgens hem aan de basis ligt van deze demografische omwenteling, hoogdringend moet worden toegedraaid. “Zonder immigratiestop blijft het dweilen met de kraan open en worden onze dorpen feitelijk opgezogen door de hoofdstad. Een doembeeld dat we ten alle prijze moeten voorkomen.”  

Bijlagen hieronder:

  • Schriftelijk antwoord minister Verlinden over de verhuisbewegingen
  • Aantal inwoners volgens Rijksregister 2011-2021
  • Leerlingenkenmerken 2020-2021 (GBS Blokbos op blz 30)
  • Herkomstcijfers 0-24-jarigen Lot – provincies.incijfers.be/databank